Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/340/14 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 1 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w rachunku dochodów własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 214 pkt 2 w związku z art. 223 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany w dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 4.000,00, w rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększając dochody i wydatki o kwotę 4.000,00.

§ 2.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/291/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30.XII.2013 r w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLIX/340/14
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 1 października 2014 r.

Pan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2014 rok

L.p.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Dochody

Wydatki

1

801

80101

Zespół Szkół Kochanowice

20.000,00

20.000,00

2.

801

80104

Zespół Szkół Kochanowice

120.000,00

120.000,00

3.

801

80110

Zespół Szkół Kochanowice

46.000,00

46.000,00

4.

854

85412

Zespół Szkół Kochanowice

85.000,00

85.000,00

.

Razem :

271.000,00

271.000,00

5.

801

80101

Zespół Szkół Lubecko

71.000,00

71.000,00

6.

801

80103

Zespół Szkół w Lubecku

1.000,00

1.000,00

7.

854

85412

Zespół Szkół w Lubecku

45.000,00

45.000,00

Razem:

117.000,00

117.000,00

8.

801

80101

Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice

41.000,00

41.000,00

9

801

80104

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice

51.000,00

51.000,00

10

854

85412

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kochcice

10.000,00

10.000,00

Razem:

102.000,00

102.000,00

Ogółem:

490.000,00

490.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe