Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.374.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 października 2014r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVIII/515/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLVIII/515/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, w całości, jako niezgodnej z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą, na sesji w dniu 17 września 2014 r., Rada Miejska w Toszku przyjęła zmianę uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, poprzez dodanie do uchwały pierwotnej §2 1 regulującego zasady sporządzania inwentaryzacji. Jako podstawę do podjęcia uchwały wskazano m.in. art 18 ust. 2 pkt 9 lit a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

W ocenie organu nadzoru regulacja wprowadzona przedmiotową uchwałą jest sprzeczna z prawem, narusza ona bowiem w sposób istotny konstytucyjną zasadę podziału kompetencji organów gminy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 169 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, ustrój wewnętrzny zaś jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Powołanie przez ustawodawcę organów jednostki samorządu terytorialnego odrębnych dla sfery wykonawczej i stanowiącej prowadzi do wniosku, że zakresy przyznanych tym organom kompetencji są zawsze rozłączne (nie mogą się krzyżować, powielać lub na siebie zachodzić) i jako takie powinny być przez te organy ściśle przestrzegane. Oznacza to, że kompetencje właściwe jednemu organowi gminy nie mogą być realizowane przez inny organ tej jednostki.

Podział kompetencji pomiędzy organami stanowiącymi i wykonawczymi j.s.t. w procesie gospodarowania nieruchomościami gminnymi wyznaczają przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy zaś w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy). Podobne unormowanie zawiera także ustawa o gospodarce nieruchomościami, stanowiąc w art. 11, że - z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów tej ustawy oraz odrębnych ustaw - organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami są ich organy wykonawcze.

Kompetencje rady w zakresie gospodarowania nieruchomościami zostały wyraźnie przez ustawodawcę określone. Sprowadzone do enumeratywnie wyliczonych przypadków w ustawie gminnej i ustawach szczególnych (w tym w ustawie o gospodarce nieruchomościami) sytuują organ stanowiący względem organu wykonawczego w określonej pozycji - tylko kontrolnej. Katalog jego uprawnień z woli ustawodawcy jest ścisły - ograniczony właściwie jedynie do kształtowania ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami i mocowania czynności prawnych organu wykonawczego - nie może więc w sposób dowolny ulegać rozszerzeniu. Potwierdza to również orzecznictwo sądowo-administracyjne. W wyroku z dnia 7 października 2004 roku (sygn. akt II SA 3144/03, LEX nr 160731) WSA w Warszawie stwierdził: "Art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym uprawniający radę gminy do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu ustanawia wyjątki od generalnej zasady wyrażonej w art. 30 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy stanowiącej, iż to wójt gminy gospodaruje mieniem komunalnym. Przekazanie pewnych spraw do kompetencji rady gminy jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle i nie może prowadzić do swobodnego przejmowania przez radę do rozstrzygania w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki gminy."

Ustawa o samorządzie gminnym upoważnia więc wójta do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości samodzielnie w granicach określonych w ustawie, radzie gminy przysługuje natomiast kompetencja stanowiąca i zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym może ona określać zasady, na jakich następuje nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianie lub najem na okres dłuższy niż 3 lata lub też zasady zarządu mieniem gminy. Powyższe wyliczenie ma charakter zamknięty, co oznacza, że o wszelkich sprawach gospodarowania mieniem, które nie zostały zastrzeżone na rzecz organu stanowiącego decyduje samodzielnie wójt. Do przeciwnego wniosku nie może prowadzić wyrażona w art. 18 ust. 1 ustawy zasada domniemania właściwości rady gminy we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy. Zasada ta oznacza bowiem, iż rada może podejmować działania związane ze stanowieniem lub kontrolą albo opiniowaniem, nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej.

Z powyższego wynika zatem, że rada gminy wyznacza zasady, w oparciu o które wójt gospodaruje mieniem gminy, jednakże zasady te nie mogą jednak obejmować dowolnych regulacji. Zwrócić należy bowiem uwagę, że zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, które mają zastosowanie również do gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, za okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów odpowiada kierownik danej jednostki: tu Burmistrz Toszka. Zatem decydowanie o zasadach, na jakich zostanie przeprowadzona inwentaryzacja w budynkach, zlokalizowanych na terenie Gminy Toszek będzie należało do samodzielnej kompetencji organu wykonawczego gminy.

Tym samym uchwałę Nr XLVIII/515/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Toszku

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe