Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/14 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/115/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. "a", pkt 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale nr XV/115/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru w następujący sposób: § 2 uchwały  otrzymuje brzmiene"Pobór opłaty w drodze inkasa, ustalając inkasentem Miejski Zarząd Budynków z siedzibą w Lędzinach".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe