Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie zmian w?budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 wprowadzić zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

pożyczka Jessica (zobowiązanie podjęte w 2014 roku) w wysokości: 4 405 458 zł,

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: 4 502 582 ;

2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Wydatki majątkowe na rok 2015” jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: „Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 – Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 - w zakresie przychodów, jak niżej:

a) zwiększyć paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 875 679 zł,

b) zmniejszyć paragraf 950 - Wolne środki, októrych mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o f.p - 875 679 zł;

7) w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2015 - Zadłużenie miasta Częstochowy z tytułu kredytów i pożyczek, jak niżej:

a) zmniejszyć kolumnę 8 „Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2014”:

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. „Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" o kwotę 204 962 (poz. 9),

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75" o kwotę 670 717 (poz. 10),

b) zwiększyć kolumnę 9 „Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2015”:

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie" o kwotę 204 962 (poz. 2),

- Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA na realizację projektu miejskiego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75" o kwotę 670 717 (poz. 3).

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 012 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 078 108 663 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 111 390 703 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48.VIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48.VIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 48.VIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 48.VIII.2015
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 19 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe