Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5.39.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/15

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po stwierdzeniu braku sprzeczności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr 37.265.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rada Miasta Rydułtowy
uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznikami w formie tekstowej do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu",

2) załącznik nr 2 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

§ 2.

W treści uchwały nr V/30/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/15 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące zasady rozbudowy i modernizacji układu komunikacji:

1) w zakresie rozbudowy układu drogowego w granicach opracowania planu ustala się możliwość realizacji i modernizacji dróg:

a) adaptacji ulicy Józefa Bema dla drogi klasy "zbiorcza", szerokość w liniach rozgraniczających w granicach opracowania planu w przedziale od 5,0 do 10,0 m,

b) adaptacji ulic Gajowa i Krzyżkowicka dla dróg klasy "lokalna", szerokość w liniach rozgraniczających w przedziale od 6,0 do 12,0 m,

c) adaptacji istniejących dróg publicznych dla dróg klasy "dojazdowa", szerokość w liniach rozgraniczających w przedziale od 7,0 do 10,0 m,

d) adaptacji istniejących dróg prywatnych dla dróg klasy "wewnętrzna", szerokość w liniach rozgraniczających w przedziale od 3,0 do 10,0 m,

e) możliwość realizacji drogi klasy "główna" na terenie o symbolu 1 KDG, szerokość w liniach rozgraniczających w przedziale od 45,0 do 65,0 m,

f) możliwość realizacji drogi klasy "zbiorcza" na terenie o symbolu 1 KDZ , szerokość w liniach rozgraniczających w przedziale od 20,0 do 30,0 m,

g) możliwość realizacji drogi klasy "lokalna" na terenie o symbolu 3 KDL , szerokość w liniach rozgraniczających w przedziale od 12,0 do 20,0 m,

h) możliwość realizacji dróg klasy dojazdowa i dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających:

- dla dróg dojazdowych - 10,0 m,

- dla dróg wewnętrznych - 4,5 m.

2) ustala się możliwość skrzyżowania drogi o symbolu 1 KDG z drogą o symbolu 1 KDL,

3) w ramach terenu o symbolu 1 KDG ustala się konieczność lokalizacji ekranów akustycznych w celu zapewnienia dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów mieszkaniowych o symbolach 1 MJ; 2 MJ; 36 MJ÷42 MJ,

4) w ramach terenu o symbolu 1 KDG w rejonie pokazanym orientacyjnie na rysunku planu ustala się konieczność realizacji przepustu dla ścieżki rowerowej, zwierząt i cieku wodnego,

5) wymagana liczba miejsc parkingowych określona jest w ust. 2, przy czym w zakresie miejsc parkingowych należy zapewnić dodatkowo miejsca na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

a) 1 miejsce dla parkingów o liczbie miejsc parkingowych od 6 do 15,

b) 2 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc parkingowych od 16 do 40,

c) 3 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc parkingowych od 41 do 100,

d) 4% ogólnej liczby miejsc parkingowych dla parkingów o ogólnej liczbie miejsc parkingowych wynoszącej więcej niż 100";

2) skreśla się § 7 ust. 4,

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Na terenach ustalonych w planie kwartałów inwestycyjnych zabudowa wymaga zastosowania tych samych form architektonicznych w ramach poszczególnych inwestycji. Przy zagospodarowaniu i zabudowie części kwartału, ustala się konieczność nawiązania kompozycyjnego oraz powiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych z zabudową i zagospodarowaniem wcześniej zrealizowanymi.";

4) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust. 1 ustala się również stawkę 30%.".

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5.39.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5.39.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe