Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 86 Prezydenta Bytomia

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Szansa dla Dziecka" w Bytomiu w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 196 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. rok 2013, poz. 135 z późn. zm.), art. 8 i art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 476 Prezydenta Bytomia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Szansa dla Dziecka" w Bytomiu, pl. Jana 13, w 2015 roku, w wysokości 3.633, 25 zł (słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści trzy złote, 25/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Bytomia


Damian Bartyla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe