Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002), a także po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jaworzna i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

1. Ilość odpadów komunalnych, odbieranych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 4, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3,

b) trzy worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło,

c) dwadzieścia worków na miesiąc na odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne,

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,

b) trzy worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło,

c) dwadzieścia worków na miesiąc na odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne,

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 i jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3, lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3,

b) cztery worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło,

c) dwadzieścia worków na miesiąc na odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne,

4) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na każde kolejne 2 osoby lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 na każde kolejne 4 osoby, lub inne urządzenie o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności m3 przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość,

b) dodatkowo jeden worek 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby,

c) dwadzieścia worków na miesiąc na odpady ulegające biodegradacji - zielone i kuchenne,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych urządzenia o pojemności 0,12 m3 na rodzinę dla odpadów zmieszanych oraz pojemnik lub worki o pojemności maksymalnie 1,1 m3 na odpady ulegające biodegradacji przypadające na 1 stanowisko kontenerowe,

6) w domkach letniskowych lub innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku pojemnik o pojemności 0,12 m3 przypadający na każdy domek lub nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkową. Dopuszcza się w kompleksie domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych zastosowanie jednego pojemnika zbiorczego.

2. Odpady komunalne z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą wyłącznie z pojemników (worków) dostarczanych przez gminę.

3. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Ponad limit określony w ust. 1 pkt. 1 lit. a i b, pkt. 2 lit. a i b, pkt. 3 lit. a i b oraz pkt. 4 lit. a i b od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne będą odbierane w pobranych workach.

5. Zabrania się umieszczania w workach na odpady zmieszane odpadów ulegających biodegradacji, popiołu, metali, tworzyw sztucznych, papieru oraz innych frakcji odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu. Worki, w których umieszczone zostaną odpady wskazane w niniejszym ustępie pozostaną nieodebrane.

§ 3

Ilość odpadów komunalnych, odbieranych zgodnie z § 4 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uzależniona jest od liczby zadeklarowanych pojemników o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 2,2 m3, 5 m3, 7 m3 lub worków na odpady selektywnie zbierane lub odpady zmieszane, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości.

§ 4

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:

1) odpadów zmieszanych:

a) dla zabudowy wielorodzinnej - po codziennej kontroli zapełnienia pojemników (kontenerów), odbiór odpadów każdorazowo po wypełnieniu pojemnika (kontenera) nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

b) dla zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - według harmonogramu sporządzonego na podstawie częstotliwości odbioru określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - raz na dwa tygodnie,

2) odpadów wielkogabarytowych:

a) dla zabudowy wielorodzinnej - odbiór dwa razy w miesiącu,

b) dla zabudowy jednorodzinnej - odbiór raz na kwartał,

c) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem,

d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - odbiór wyłącznie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

a) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) - odbiór raz na kwartał,

b) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem,

c) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - odbiór wyłącznie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady ulegające biodegradacji będą odbierane w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:

a) dla zabudowy wielorodzinnej - po wypełnieniu się pojemnika (worków), nie częściej jednak niż 1 raz w tygodniu,

b) dla zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w tygodniu w ciągu 48 godzin licząc od terminu wskazanego w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,

c) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z częstotliwością w niej wskazanej,

d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - odbiór wyłącznie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) odpady (metal, szkło, tworzywa sztuczne, papier) zbierane selektywnie:

a) dla zabudowy wielorodzinnej - niezwłocznie po zapełnieniu się pojemników (kontenerów), nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o tym fakcie,

b) dla zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu zgodnie ze sporządzonym harmonogramem,

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 1 raz w miesiącu zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - odbiór 1 raz w miesiącu zgodnie ze sporządzonym harmonogramem.

2. Szczegółowe terminy, zgodne z częstotliwością określoną w ust. 1, będą corocznie udostępniane mieszkańcom w formie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

3. Przeterminowane leki zbierane będą w aptekach oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykaz aptek zostanie podany do publicznej wiadomości.

4. Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:

1) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna - odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) w ilości do 300 kg od osoby w każdym roku, po samodzielnym dostarczeniu tych odpadów,

2) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - odbierane będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) w ilości do 100 kg od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w każdym roku, po samodzielnym dostarczeniu tych odpadów.

5. W ramach usługi dodatkowej zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki na gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości. Zakres tej usługi reguluje odrębna uchwała.

6. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy utworzone zostaną gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób funkcjonowania punktów określony zostanie w regulaminie GPSZOK.

7. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:

1) ulegające biodegradacji - w ilości bez ograniczeń,

2) papier i tektura - w ilości bez ograniczeń,

3) tworzywo sztuczne - w ilości bez ograniczeń,

4) szkło - w ilości bez ograniczeń,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości bez ograniczeń,

6) wielkogabarytowe - w ilości bez ograniczeń,

7) zużyte baterie i akumulatory - w ilości bez ograniczeń,

8) budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały,

9) zużyte opony - w ilości 8 opon na osobę na każdy rok,

10) przeterminowane lekarstwa - w ilości bez ograniczeń,

11) odpady opakowaniowe - w ilości bez ograniczeń,

12) odzież i tekstylia - w ilości bez ograniczeń,

13) odpady zawierające rtęć - w ilości bez ograniczeń.

§ 5

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie może złożyć reklamację.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia.

3. Reklamacja, która nie będzie zawierać danych określonych w ust. 2, nie zostanie uwzględniona.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 7 dni roboczych.

5. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXXV/510/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5580).

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe