Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2015 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015 Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 w tabeli "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) "Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 49.590.926,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 46.751.877,85 zł;

2) dochody majątkowe: 2.839.048,80 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie: 50.411.596,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 43.833.780,45 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 34.542.123,30 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.547.351,10 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 11.994.772,20 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.720.645,12 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.716.612,03 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 854.400,00 zł

2) wydatki majątkowe: 6.577.816,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.830.816,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.679.816,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.815.048,80 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 820.669,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 12.139,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 60.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 748.530,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.508.530,00 zł, w tym z kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł , z pożyczki w kwocie 60.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 748.530,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.687.860,20,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.815.048,80 zł,

c) na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 72.139,80 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.
2.

3.
4.


5.


6.
7.

010
400

750
801


852


900
921

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów
Administracja publiczna
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z usług
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Pomoc społeczna
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z tego:
-dochody majątkowe
w tym:
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6.129

6.129

6.129
5.717


5.717

5.717
-

-

-
398.266,61

398.266,61

364.000
34.266,61

5.670

5.670

5.670


-

-

-
92.840

92.840

92.840

-

-

-
-


-

-
2.395

2.395

2.395
364.000

364.000

364.000
-

-

-

-


8.819

8.819

8.819
-

-

-

Razem

508.622,61

375.214


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególninie

Kwota w

Zwiększenia (+)

Kwota w

Zmniejszenia (-)

1.


2.


3.


4.
5.6.
7.
8.


9.

010


600


700


750
754801
852
921


926

0109560014


60016


7000575023
754128010185212
92109


92605

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Pozostała działalność
z tego:
wydatki bieżące
Transport i łączność

z tego:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

w tym:

Drogi publiczne powiatowe
z tego:

wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne

z tego:

wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
z tego:

wydatki bieżące

w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego:

wydatki bieżące
Administracja publiczna
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Urzędy gmin
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
w tym:
Szkoły podstawowe
z tego:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pomoc społeczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
wydatki bieżące
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
wydatki majątkowe
Kultura fizyczna
z tego:
wydatki bieżące
w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej
z tego:
wydatki bieżące

-

-

-

-
427.000


350.000
77.000


77.000


77.000
350.000

350.000
15.000

15.000

15.000

15.000
20.000

-
20.000

20.000

-
20.000
25.000


25.000

25.000

25.000
194.266,61

34.266,61
160.000

194.266,61

34.266,61
160.000
5.670

5.670

5.6705.670
153.000

153.000

153.000

153.000
20.000

20.000

20.000

20.000

123

123

123

123
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
17.875

17.875
-

17.875

17.875
-
-


-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

--
-

-

-

-
-

-

-

-

Razem

859.936,61

17.998


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególninie

Kwota w

Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

010
600
700
750
801
852
926


01095

60016
70005
75023
80101
85212
92605

Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-
-

-

350.000
350.000

350.000

15.000
15.000

15.000

-
-

-

34.266,61
34.266,61

34.266,61

5.670
5.6704.670

1.000

20.000
20.000

20.000

123
123

123

-
-

-

-
-

-

17.875
17.875

17.875

-
-

-

-

--

-

-
-

-

Razem

424.936,61

17.998


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszcególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenie (-)

1.2.
3.4.

5.

600750
754801

921


6001475023

75412


80101

92109

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycycjnych (przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S relacji: Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła Pierwsza - Gmina Wręczyca Wielka)
Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:
zakup inwestycyjny
-zakup kosiarki
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

w tym:

inwestycja
- projekt na dobudowę garaży i zaplecza socjalnego dla budynku jednostki ochotniczej straży pożarnej w Kulejach
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
inwestycja
-modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach
Kultura i chrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:
inwestycja
- remont budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wręczyca Mała

77.000
77.000

77.00020.000
20.000


20.000
25.000

25.000


25.000


160.000
160.000


160.000

153.000
153.000


153.000

-
-
-

-
-


-
-

-


-


-
-


-

-
-


-

Razem

435.000

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie kwota w

Zmniejszenie kwota w

Przychody ogółem

708.530

0

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

60.000

0

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

0

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

0

0

5.

Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§ 944

0

0

6.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

648.530

0

7.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

0

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

0

0

Rozchody ogółem

0

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

0

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

0

4.

Udzielony pożyczki i kredyty

§ 991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 995

0

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

1.677.000

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

33.600

754

75404

Komenda wojewódzka Policji

0

0

40.000

801

80113

Gmina Kłobuck

0

0

16.785,12

921

92109

GOK we Wręczycy Wielkiej

1.450.000

0

0

Razem

1.450.000

0

1.767.385,12

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Zadania

010

01008

Gminna Spółka Wodna

0

0

20.000

801

80101

Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku

706.160

0

0

801

80103

Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu

176.100

0

0

801

80106

Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy WIelkiej

80.000

0

0

921

92195

Zadania w zakresie kultury

0

0

28.000

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

0

240.000

Razem

962.260

0

288.000

Ogółem

2.412.260

0

2.055.385,12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe