Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Parku Miejskiego w Sławkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zm.), Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Ustala się Regulamin Parku Miejskiego w Sławkowie przy ulicach Młyńska, Browarna, Staropocztowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na terenach o których mowa w § 1, umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść niniejszego regulaminu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Marta Rus


Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 21 maja 2015 r.

Regulamin Parku Miejskiego w Sławkowie

1. Park Miejski jest ogólnie dostępnym terenem przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku ludzi.

2. Na terenie parku zabrania się:

1) zaśmiecania terenu,

2) niszczenia i uszkadzania obiektu, w tym: drzew, krzewów, trawników i kwiatów,

3) używania urządzeń nagłaśniających i innych urządzeń wywołujących hałas,

4) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń,

5) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez, na zasadach określonych odrębną decyzją,

6) palenia ognisk i grillowania, grillowanie może się odbywać wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym,

7) zachowań zagrażających spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu innych użytkowników,

8) jazdy po alejkach parkowych wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem: wózków i rowerków dziecięcych, wózków inwalidzkich, pojazdów służbowych Policji, Straży Miejskiej i innych upoważnionych z bezpieczną prędkością oraz pojazdów posiadających zgodę Burmistrza Miasta,

9) uwalniania psów ze smyczy i pozostawiania psich nieczystości,

10) prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia Burmistrza Miasta,

11) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń bez zgody Burmistrza Miasta,

12) umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody Burmistrza Miasta.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe