Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Gminy Miedźno

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem do uchwały, które polegają na:

1) zmniejszeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 670.000,00 zł;

2) zwiększeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 670.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik do Uchwały Nr 57/IX/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

670.000,00

670.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

670.000,00

670.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

670.000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

670.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

670.000,00

-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

670.000,00

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe