Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/120/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzno"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 3 i art. 12 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13
z późn. zm) oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002).

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzno" zwany dalej "planem transportowym".

2. Plan transportowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Więckowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/120/2015
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe