Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/204/2015 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Niniejsza Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej "Zespołem", działającego w Mikołowie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. W celu powołania Zespołu Burmistrz Mikołowa, zwany dalej "Burmistrzem", występuje do przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu.

2. Zespół powołuje Burmistrz w drodze Zarządzenia, wyznaczając w tym Zarządzeniu termin pierwszego posiedzenia Zespołu.

3. Członkowie Zespołu zostają powołani na czas nieokreślony.

4. Członek Zespołu, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Burmistrza z wnioskiem o odwołanie.

5. O odwołanie członka Zespołu może także, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Burmistrza Przewodniczący Zespołu.

6. Uzupełnienie składu Zespołu w następstwie odwołania jego członka następuje w sposób właściwy dla powołania członka.

7. Powołanie bądź odwołanie członka Zespołu następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza.

§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Odwołanie Przewodniczącego Zespołu następuje w trybie właściwym dla jego powołania.

2. Terminy posiedzeń Zespołu ustala Przewodniczący Zespołu.

3. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności.

4. Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zespołu, ustnie, pisemnie lub telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Uczestnictwo członków Zespołu w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

6. Członek Zespołu informuje Przewodniczącego Zespołu o niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu, podając przyczyny usprawiedliwiające nieobecność.

7. Przewodniczący Zespołu może na jego posiedzenie zaprosić również osoby niebędące członkami Zespołu, z głosem doradczym, jeżeli zajdzie taka konieczność, stosując zasady dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu może złożyć każda instytucja działająca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podając temat posiedzenia; wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia na dzień przypadający w ciągu najbliższych 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

9. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

10. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów członków Zespołu obecnych na posiedzeniu.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 77, poz. 1386; z 2014 r., poz. 3661).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


mgr Michał Rupik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe