Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm). art. 212 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ujsołach
postanawia

§ 1. § 2. uchwały Nr II/18/2014 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok o treści:

1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 1 873 921,40 zł., która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek, w tym:

- spłata kredytów - 1 768 694,11 zł.

- spłata pożyczek - 105 227,29 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 873 921,40 zł. w tym:

a) spłata kredytów - 1 768 694,11 zł. w tym: kredytu na pokrycie deficytu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 678 340,62 zł.

b) spłata pożyczek - 105 227,29 zł. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 2 144 981,88 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek, w tym:

- spłata kredytów - 2 039 754,59 zł.

- spłata pożyczek - 105 227,29 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 144 981,88 zł. w tym:

a) spłata kredytów - 2 039 754,59 zł.w tym: kredytu na pokrycie deficytu w związku z umowami zawartymi na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 678 340,62 zł.

b) spłata pożyczek - 105 227,29 zł.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Grabowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe