Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.11.59.2015 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie Statutu Gminnej Instytucji Kultury "Ośrodka Kultury i Sportu" w Gaszowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

na wniosek Wójta Gminy Gaszowice
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Instytucji Kultury "Ośrodka Kultury i Sportu" w Gaszowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/101/2003 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie Statutu Gminnej Instytucji Kultury "Ośrodka Kultury i Sportu" w Gaszowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Masarczyk


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.11.59.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Statut Gminnej Instytucji Kultury "Ośrodek Kultury i Sportu" w Gaszowicach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zwany dalej "OKiS" jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach jest Gmina Gaszowice.

2. Siedzibą OKiS jest Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach ul. Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice.

3. Terenem działania OKiS jest Gmina Gaszowice.

§ 3. OKiS podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury Gminy Gaszowice.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 4. 1. OKiS prowadzi działalność w zakresie:

1) rozpoznawania, rozbudzania oraz zaspokajania zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz sportowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Gaszowice,

2) przygotowania do właściwego odbioru różnych form działalności artystycznej i sportowej,

3) kształtowania wzorów świadomego i aktywnego tworzenia wartości kulturowych i sportowych,

4) propagowania kulturalnych i sportowych form spędzania czasu wolnego,

5) kultywowania kultury lokalnej, tradycji regionalnej oraz dziedzictwa narodowego,

6) animacji społeczno - kulturalnej,

7) współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, sportowych i społecznych członków wspólnoty samorządowej Gminy Gaszowice.

2. Zadania wymienione w ust.1 OKiS realizuje poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych,

2) organizowanie i prowadzenie zespołów zainteresowań,

3) organizowanie konkursów i przeglądów,

4) organizowanie imprez artystyczno - rozrywkowych,

5) świadczenie usług w zakresie organizacji propagowania działalności kulturalno - oświatowej oraz edukacji i sportu,

6) organizowanie odczytów, prelekcji, wieczorów literackich, dyskusji tematycznych,

7) organizowanie zajęć i turniejów poszerzających wiedzę,

8) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych,

9) prowadzenie działalności klubowej,

10) organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, obrzędowych, a także imprez nawiązujących do tradycji regionu,

11) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej,

12) stwarzanie ram dla dyskusji o sprawach publicznych,

13) pobudzanie poczucia podmiotowości na szczeblu lokalnym,

14) organizowanie obchodów rocznic dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej,

15) wymianę kulturalną z zagranicą.

§ 5. 1. OKiS może prowadzić działalność pomocniczą będącą działalnością gospodarczą, w zakresie handlu i gastronomii.

2. Wszystkie formy działalności gospodarczej mogą być prowadzone na terenie obiektów OKiS jak i poza ich terenem, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych OKiS.

Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6. 1. Działalnością OKiS kieruje Dyrektor lub Zarządca, o którym mowa w ust. 3.

2. Dyrektora OKiS powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gaszowice na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. Zarządzanie OKiS może zostać powierzone Zarządcy jako osobie fizycznej lub prawnej, w trybie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).

4. Szczegółowy zakres wzajemnych praw i obowiązków, z uwzględnieniem interesów Organizatora i Zarządcy regulować będzie umowa o zarządzanie OKiS, zawierana z uwzględnieniem art. 15a ust. 3 ustawy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 7. Do Dyrektora lub Zarządcy należy:

1) składanie oświadczeń woli za OKiS oraz reprezentowanie OKiS na zewnątrz,

2) zarządzanie OKiS,

3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników OKiS, dla których jest zwierzchnikiem służbowym,

4) przygotowywanie rocznych planów merytorycznych i finansowych działalności placówki i nadzór nad ich realizacją.

§ 8. 1. Organem doradczym OKiS jest Rada Programowa, zwana dalej "Radą".

2. Rada składa się z 3 członków powoływanych przez Dyrektora lub Zarządcę w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Gaszowice.

3. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

4. Przed upływem kadencji Dyrektor lub Zarządca może odwołać członka Rady w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji,

2) na wniosek przewodniczącego Rady.

5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Rada opiniuje roczne programy działalności OKiS, sprawozdania z rocznej działalności OKiS i roczne rzeczowo - finansowe plany pracy OKiS, oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach OKiS.

7. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów podróży.

8. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.

9. Szczegółowy tryb pracy Rady, określa przyjęty przez Dyrektora lub Zarządcę Regulamin Rady.

10. Obsługę kancelaryjno - biurową Rady zapewnia OKiS.

§ 9. Organizację wewnętrzną OKiS określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora lub Zarządcę zaopiniowany zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. 1. OKiS prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą i ustawą o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej OKiS jest plan finansowy zatwierdzony przez kierującego OKiS.

§ 11. OK prowadzi własną rachunkowość, sprawozdawczość okresową i sporządza sprawozdania finansowe według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

§ 12. Dyrektor lub Zarządca zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przedkłada je Wójtowi Gminy Gaszowice do zatwierdzenia oraz zapewnia zbadanie go przez biegłego rewidenta, o ile przepis prawa tak stanowi.

§ 13. OKiS samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14. Przychodami OKiS są:

1) dotacje budżetowe,

2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej,

3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

5) środki uzyskane z innych źródeł.

§ 15. 1. Przychód uzyskany z działalności gospodarczej OKiS przeznacza się na realizację celów statutowych.

2. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

§ 16. Majątek OKiS może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania OKiS określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17. Przekształcenie, podział lub likwidacja OKiS mogą być dokonywane na warunkach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe