Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Lubomia

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w publicznych przedszkolach,dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5 i ust.5a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym w wymiarze pięciu i pół godziny dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za jedną godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust.1 w wysokości 1,00 zł.

3. Odpłatność, o której mowa w ust.2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Dla dzieci, których przynajmniej jeden posiłek jest finansowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi, przysługuje ulga w wysokości 100% w opłacie o której mowa w §1 ust.2

§ 2.

Traci moc uchwała nr L/353/2014 Rady Gminy Lubomia z dnia 22.08. 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe w publicznych przedszkolach, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe