Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1.

Określa się obwody szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilica.

1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, ul. 17 Stycznia 2a, to miejscowości: Pilica, Zarzecze, Biskupice, Smoleń, Złożeniec, Kocikowa, Dobra, Dobra Kolonia i Sławniów: ul. Długa do nr 121, ul. Piaskowa i ul. Wodna.

2. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wierbce, ul. Szkolna 3 to miejscowości: Wierbka, Cisowa, Dobraków, Kleszczowa, Podleśna, Przychody, Wierzbica, Sławniów: ul. Długa od nr 122.

3. Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach to miejscowości: Dzwonowice, Dzwono-Sierbowice, Jasieniec, Kidów, Siadcza, Sierbowice, Solca, Szyce.

§ 2.

Uchyla się uchwałę nr XLIV/267/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmian do uchwały Nr V/33/99 z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierbce oraz uchwałę nr XLIV/265/2010 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 23.04.2010 r. w sprawie zmian do uchwały nr V/34/99 z dnia 15 marca 1999r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy


Barbara Przybylik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe