Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/XII/15 Rady Miasta Żory

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mogą być udzielone:

1) osobom fizycznym w zakresie:

a) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych,

c) modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych, zawierających azbest,

2) innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom, a także jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska,

3. Podmiotom wskazanym w ust. 2 mogą być również udzielone dotacje na realizację
innych niż wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, b i c przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska realizowanych w ramach projektu finansowanego lub dofinansowanego ze środków zewnętrznych.

§ 2.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska, z zastrzeżeniem § 4, udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 ust. 2.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Prezydentowi Miasta Żory.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację winien zawierać co najmniej:

1) opis zadania przewidzianego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację kosztów realizacji zadania.

4. W przypadku podmiotów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 2 wniosek winien zawierać dodatkowo kwotę wnioskowanej dotacji umożliwiającej realizację zadania.

5. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, b i c wraz z określeniem ich zawartości Prezydent Miasta Żory ogłasza na stronie internetowej www.bip.zory.pl i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory oraz w inny przyjęty zwyczajowo sposób. Ogłaszając nabór Prezydent Miasta Żory może określić w szczególności terminy przyjmowania wniosków na realizację określonych zadań, rodzaj i sposób wykonania zadania przewidzianego do dofinansowania.

6. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Prezydenta Miasta Żory.

7. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych, w przypadku ich nie uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, podlegają odrzuceniu.

8. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 3.

9. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory.

10. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żory a wnioskodawcą a w szczególnych przypadkach również z wykonawcą przedmiotowego zadania.

11. Prezydent Miasta Żory zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy telefonicznie, drogą pocztową lub elektroniczną.

12. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje nieprzyznaniem dotacji.

§ 3.

Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

1. Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające kryteria:

1) realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego,

2) możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku,

3) spełnienie określonych w przepisach prawa wymagań realizacji zadania,

4) poprawności przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,

5) możliwość realizacji zadania w ciągu danego roku budżetowego.

2. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w ust. 1, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

1) w przypadku oczyszczalni przydomowych z systemem drenażu rozsączającego lub studnią chłonną możliwość realizacji zadania w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych,

2) zadanie realizowane będzie poza obszarem aglomeracji Żory,

3) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę Żory w wysokości 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł,

4) wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminy Żory do budowy oczyszczalni przydomowej na terenie tej samej posesji.

3. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych, w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla Miasta Żory", oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w ust. 1, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

1) spełnienie zapisów Regulaminu udziału w "Programie ograniczenia niskiej emisji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory",

2) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę Żory w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż do 6.000,00 zł.

4. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania w zakresie modernizacji pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych, zawierających azbest, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w ust. 1, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

1) zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,

2) miejsce realizacji zadania tj. obiekt budowlany znajduje się w bazie danych Urzędu Miasta Żory o zinwentaryzowanych obiektach z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest,

3) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2.000,00zł.

5. W przypadku realizacji, przez podmioty wskazane w § 1 ust. 2 pkt 2, przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w ust. 1, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

1) ewentualna wysokość dotacji nie przekroczy możliwości finansowych Gminy Żory,

2) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę.

6. W przypadku realizacji zadań przez przedsiębiorców, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w ust. 1, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

1) dotacja nie będzie stanowić pomocy publicznej, albo

2) dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, udzielaną zgodnie w warunkami dopuszczalności określonymi w:

a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE nr 352/1 z 24.12.2013r.) lub

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr 352/9 z 24.12.2013r.) lub

c) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE nr 190 z 28.06.2014r.).

7. Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt 2, zobowiązani są do przedstawienia Prezydentowi Miasta Żory:

1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis oraz wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis a określonych w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów określającym zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 4.

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska realizowanych w ramach projektu finansowanego lub dofinansowanego ze środków zewnętrznych

1. W przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, b i c oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska Prezydent Miasta Żory może ogłosić nabór deklaracji udziału w projekcie finansowanym lub dofinansowanym ze środków zewnętrznych, z zamiarem udzielenia dotacji na realizację tych przedsięwzięć.

2. Informację o przystąpieniu do realizacji projektu oraz możliwości składania deklaracji udziału w projekcie ogłasza się na stronie internetowej www.bip.zory.pl i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory oraz w inny przyjęty zwyczajowo sposób. W informacji tej Prezydent Miasta Żory, kierując się wymaganiami wynikającymi z warunków określonych przez instytucję finansującą, może określić w szczególności terminy przyjmowania deklaracji udziału w projekcie, podmioty uprawnione do udziału w projekcie i otrzymania dotacji oraz rodzaj i sposób wykonania zadań.

3. Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające, oprócz kryteriów określonych w § 3, również wymagania udziału w projekcie, o którym mowa w ust 1, wynikające z warunków określonych przez instytucję finansującą.

4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory pod warunkiem otrzymania przez Gminę Żory środków na realizację projektu, o którym mowa w pkt 1.

5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Żory a podmiotem zakwalifikowanym do udziału w projekcie a w szczególnych przypadkach również z wykonawcą przedmiotowego zadania.

6. Umowa przyznająca dotację zawarta zostaje z zastrzeżeniem, że Gminie Żory przysługiwać będzie prawo ostatecznego ustalenia wysokości dotacji, terminu jej wypłaty a także odstąpienia od umowy, w zależności od treści zapadłego po podpisaniu umowy rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania Gminie środków zewnętrznych.

§ 5.

Sposób rozliczania dotacji

1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie faktur i rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy oraz po przeprowadzeniu kontroli realizacji zadania.

3. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Miasta Żory Nr 44/IV/15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 04.02.2015r., poz. 517).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązywać będzie do dnia 30 czerwca 2021r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe