Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 111/XIV/2015 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Lublinieckiego, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Kolejową - położoną w Koszęcinie, którą tworzą działki o nr ewidencyjnym 353/32, 2992/32, 2985/51, 3004/56 i 2990/51 na mapie 2, obręb Koszęcin, przebiegającą między ul. Dworcową i skrzyżowaniem dróg : ul. Piaskowej i Św. Trójcy w Koszęcinie.

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wskazanej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł


Załącznik do Uchwały Nr 111/XIV/2015
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 28 października 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe