Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 76/XI/2015 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) po zaciągnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów, Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego na 2016 rok wskazany w załączniku Nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5836, z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76/XI/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 27 listopada 2015 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/XI/2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 27 listopada 2015 roku
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe