Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/297/16 Rady Miasta Tychy

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11, ust. 12 oraz ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9, ust. 10 oraz ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Określić wzór formularza Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), który stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN -1/A);

b) Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości (ZN -1/B).

2. Określić wzór formularza Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), który stanowi załącznik nr 2.1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN -1/A);

b) Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości (ZN -1/B).

3. Określić wzór formularza Informacji o gruntach (IR-1), który stanowi załącznik nr 3.1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A);

b) Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B)

4. Określić wzór formularza Deklaracji na podatek rolny (DR-1), który stanowi załącznik nr 4.1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A);

b) Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B).

5. Określić wzór formularza Informacji o lasach (IL-1), którego wzór stanowi załącznik nr 5.1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A);

b) Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B).

6. Określić wzór formularza Deklaracji na podatek leśny (DL-1), którego wzór stanowi załącznik nr 6.1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A);

b) Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B)

§ 2

Określić format elektroniczny wzorów formularzy wykazanych w § 1 niniejszej uchwały oraz układ informacji i powiązań między danymi dla:

1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) wraz załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN -1/A);

b) Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości (ZN -1/B),

zwanej dalej e-informacją na podatek od nieruchomości stanowiącą załącznik nr 1.2 do niniejszej uchwały,

2) Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN -1/A);

b) Dane o zwolnieniach od podatku od nieruchomości (ZN -1/B),

zwanej dalej e-deklaracją na podatek od nieruchomości stanowiącą załącznik nr 2.2 do niniejszej uchwały,

3) Informacji o gruntach (IR-1) wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A);

b) Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B).

zwanej dalej e-informacją na podatek rolny stanowiącą załącznik nr 3.2 do niniejszej uchwały,

4) Deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A);

b) Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym (ZR-1/B),

zwanej dalej e-deklaracją na podatek rolny stanowiącą załącznik nr 4.2 do niniejszej uchwały,

5) Informacji o lasach (IL-1) wraz z załącznikami:

a) Dane o Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A);

b) Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B),

zwanej dalej e-informacją na podatek leśny stanowiącą załącznik nr 5.2 do niniejszej uchwały,

6) Deklaracji na podatek leśny (DL-1) wraz z załącznikami:

a) Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A);

b) Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B).

zwanej dalej e-deklaracją na podatek leśny stanowiącą załącznik nr 6.2.

§ 3

1. Formaty elektroniczne poszczególnych e-deklaracji oraz e-informacji, o których mowa w § 2, są zgodne z odpowiadającymi im wzorami elektronicznymi udostępnianymi przez organ podatkowy w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), zwanej dalej "ustawą o informatyzacji".

2. Wzory elektroniczne, o których mowa w § 2 udostępniane są również w lokalnym repozytorium wzorów elektronicznych systemu elektronicznej komunikacji administracji publicznej (RWD - SEKAP) w zgodzie z art. 19b ust. 5 ustawy o informatyzacji.

§ 4

E-deklaracje i e-informacje muszą być przesyłane do organu podatkowego z wykorzystaniem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej ("SEKAP"), która jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.sekap.pl lub z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ("ePUAP") za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 5

1. E-deklaracje i e-informacje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20b ustawy o informatyzacji.

2. Weryfikacja podpisów elektronicznych jest zapewniana w ramach systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez organ podatkowy do realizacji zadań publicznych.

3. E-deklaracje i e-informacje przesyłane pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych przepisów regulujących wymagania w stosunku do mechanizmów usług certyfikacyjnych, których zastosowanie wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

§ 6

E-deklaracje i e-informacje mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała Nr XVI/255/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej traci moc z dniem 29.02.2016 r.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 marca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Maciej Gramatyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/297/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe