Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/83/2016 Rady Gminy Przyrów

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 17.09.2015 roku Dz. U. z 2015 roku, poz.1515), w związku z art. 44 ust.3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 21 .09.2015 roku Dz.U z 2015 r, poz. 1651), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się ustanowienie pomnika przyrody 1 szt lipy drobnolistnej o czterech pniach których obwód na wysokości 130 cm od podłoża wynosi: 258 cm, 184 cm,150 cm,146 cm, oraz 1 sztuki dębu o obwodzie 240 cm. Drzewa te usytuowane są na działce przy posesji oznaczonej numerem 167 w miejscowości Sieraków będącej elementem grupowego pomnika przyrody składającego się z 5 sztuk drzew (grupy drzew: dąb szypułkowy 1 sztuka i 1 sztuka lipy drobnolistnej o czterech pniach) dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 .12.1994 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 2 z dnia 9 stycznia 1995 roku poz.2, zmiana w Dz. U. Nr 2/96 poz. 5 nr rejestrowy 47/115).

§ 2. Lokalizację pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust.1 zawiera mapa ewidencyjna stanowiąca Załącznik nr 1 do uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik do Uchwały Nr XI/83/2016
Rady Gminy Przyrów
z dnia 4 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczej ze względu na którą ustanowiono formę ochrony przyrody, a w szczególności dla zabezpieczenia bezpieczeństwa powszechnego. Przedmiotowe drzewa są elementem grupowego pomnika przyrody, składającego się z 1 sztuki lipy o 4 pniach i 1 sztuki dębu szypułkowego dla którego aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 roku, w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewody Częstochowskiego Nr 2 z dnia 9 stycznia 1995 roku poz. 2, zm. Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego Nr 2/96 poz.5 nr rejestrowy 47/115). Pomnik przyrody lipa drobnolistna usytuowana jest przy krawędzi pasa drogowego, korony drzew rozwinięte są jednostronnie i pochylone o 60 stopni w kierunku ulicy. Jedna korona drzewa o obwodzie 258 cm na wysokości 3 metrów rozwidla się na 2 odrębne pnie i przechyla się pod kątem 80 stopni na całą szerokość ulicy. Dąb szypułkowy rośnie w grupie drzew, posiada niesymetryczną koronę oraz dużo posuszu. Z drzew tych podczas silnych wiatrów spadają gałęzie bezpośrednio na ruchliwą drogę zagrażając bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Drzewa te stanowią również zagrożenie bezpieczeństwa dla sąsiadujących budynków mieszkalnych. Drzewa są wyraźnie osłabione objawiające się żółknięciem liści i opadaniem . Drzewo lipa jest w złym stanie zdrowotnym, na jednym pniu jest mocno zaawansowana próchnica pnia. Podmokły teren i rów przy ulicy zwiększają możliwość przewrócenia się drzew. Zniesienie ochrony prawnej tego drzewa jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na jego wycięcie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe