Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/185/2016 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515. z późn. zm), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz.U.2015.469. z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885. z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1 ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1 Spółka wodna może uzyskać z budżetu gminy pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie gminy Rudziniec, w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony przed powodzią.".

Pomoc finansowa może zostać udzielona w wysokości do 90% kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz do 100% w zakresie zadań inwestycyjnych.".

2. w § 1 skreśla się ust. 7.

3. w § 2 ust. 4 dodaje się pkt c w brzmieniu:

szczegółowy opis planowanego zadania w przypadku inwestycji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe