Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.16.2016 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.2.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 w związku z art. 228 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1. Z załączniku do uchwały nr RG.0007.2.2016 Rady Gminy Lyski z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchyla się przepisy: § 3 ust. 3 pkt 5, § 3 ust. 4, § 4 ust. 1 pkt 8, § 4 ust. 2, § 4 ust. 3 pkt. 8 w zakresie wyrazów "w szczególności" oraz "wyrównywania szans osób niepełnosprawnych", § 4 ust. 4, § 8 ust.1 pkt 3, § 8 ust. 6, § 8 ust 7.

2. § 3 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Świetlica prowadzi 9 filii. Filie Świetlicy mieszczą się w:

1) w Adamowicach przy ulicy Rybnickiej 36,

2) w Bogunicach przy ulicy Polnej,

3) w Dzimierzu przy ulicy Sportowej,

4) w Lyskach przy ulicy Dworcowej 1a,

5) w Pstrążnej przy ulicy Wyzwolenia 28,

6) w Raszczycach przy ulicy Raciborskiej,

7) w Suminie przy ulicy Dworcowej,

8) w Zwonowicach przy ulicy Sumińskiej 1,

9) w Żytnej przy ulicy Rybnickiej b/n.".

3. Dotychczasowy § 3 ust 5 oznacza się jako § 3 ust 4.

4. Dotychczasowy § 4 ust 3 oznacza się jako § 4 ust 2.

5. Dotychczasowy § 4 ust 5 oznacza się jako § 4 ust 3

6. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przyjęcia do Świetlicy następują:

1) na prośbę podopiecznego,

2) na prośbę opiekunów, rodziców,

3) na wniosek szkoły, czy uprawnionej instytucji, która stwierdza taką potrzebę. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział w zajęciach dzieci młodszych wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


mgr inż. Grzegorz Dudek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe