Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/431/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 16 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/163/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wyznaczyć na inkasentów opłaty skarbowej następujące podmioty:

1) Starostwo Powiatowe - punkt poboru opłaty przy ul. Zygmunta Starego 17 w Gliwicach,

2) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "KAMA" Kamila Golasińska - punkt poboru opłaty przy ul. Góry Chełmskiej 15 w Gliwicach,

3) ITAMAR Group Sp. z o.o. - punkt poboru opłaty przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach,

4) Pelagia Fałdowska - punkt poboru opłaty przy ul. Młodego Hutnika 2 w Gliwicach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe