Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/358/16 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić dla nauczycieli szkół i placówek Miasta Mysłowice zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

2. Przepisy poniższe stosuje się do nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

3. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

4. Ustalony dla nauczyciela wymiar godzin zajęć, różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1 1 etatu.

5. Plan zajęć powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

6. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określone według zasad ustalonych w ust. 3.

7. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

8. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, niewymienione w ust. 2, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 6.

9. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 2. 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i placówek Miasta Mysłowice zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin zajęć wynosi:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego pięć godzin dziennie, liczącego:

2-3 oddziałów,

13

4 i więcej oddziałów.

10

2.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad pięć godzin dziennie, liczącego:

- 2 oddziały,

6

- 3 oddziały ,

5

- 4-8 oddziałów,

4

- 9 i więcej

3

Wicedyrektor przedszkola

8

3.

Dyrektorzy szkoły (zespołu, ośrodka) każdego typu, liczącej:

do 8 oddziałów,

6

9-16 oddziałów.

4

17 i więcej,

3

Wicedyrektor szkoły (zespołu):

12-16 oddziałów,

6

17 i więcej oddziałów.

5

4.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

3
5

5.

Kierownik szkolenia praktycznego, Kierownik pracowni informatycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Kierownik pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

do 200 uczniów,

9

powyżej 200 uczniów.

6

6.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
do :
-12 etatów,

9

-13 do 19 etatów,

8

- 20 i więcej .

7

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

10

7.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

6

8.

Koordynator sieci

1 obowiązkowego wymiaru godzin

3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i placówek Miasta Mysłowice tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół (nie wymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela), realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,

ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, zatrudnieni w szkołach i placówkach

26

2.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach i placówkach

26

3.

Nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi

22

3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się tygodniowo w wysokości proporcjonalnej do obowiązujących wymiarów dla poszczególnych przedmiotów lub rodzaju zajęć.

4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce, w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 3.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/466/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe