Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 175/XXI/2017 Rady Gminy Włodowice

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Włodowice i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59)

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włodowice i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

Lp.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat, który jest wychowankiem placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą socjalną (asystenta rodziny)

Oświadczenie o pobycie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystena rodziny

10

2.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

8

3.

Kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje lub studiuje w trybie dziennym, lub prowadzi działalność rolniczą, lub pozarolniczą działalność gospodarczą

Oświadczenie o zatrudnieniu/ studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej

6

4.

Przedszkole lub oddział przedszkolny jest najbliższym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od miejsca zamieszkania kandydata

Oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alojzy Leśniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe