REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)2020/2254 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania oświadczeń o pochodzeniu na podstawie deklaracji dostawcy do celów preferencyjnego wywozu do Zjednoczonego Królestwa podczas okresu przejściowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dla czytelnika

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (Euratom) 2020/2255 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia, przez Komisję Europejską, i tymczasowego stosowania Umowy między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz w sprawie zawarcia, przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ A EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO I POKOJOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII JĄDROWEJ

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Exchange of letters on the provisional application of the Agreement between the European Atomic Energy Community and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for Cooperation on the Safe and Peaceful Uses of Nuclear Energy

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Informacja dla czytelnika

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2252 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady (Euratom) 2020/2253 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Komisję Europejską Umowy między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz zawarcia przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Deklaracje, o których mowa w decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy oraz Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 1475 - 1475 Pobierz pdf

Umowa o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE – Powiadomienie składane przez Unię

Strony 1486 - 1486 Pobierz pdf

Decyzja NR 2/2020 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową O wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 17 grudnia 2020 r. ustalająca datę, od której postanowienia części drugiej tytuł III umowy mają zastosowanie do obywateli Islandii, Księstwa Liechtensteinu, Królestwa Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej [2020/2246]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Nr 3/2020 wspólnego komitetu ustanowionego umową o wystąpieniu zjednoczonego królestwa wielkiej brytanii i irlandii północnej z unii europejskiej i europejskiej wspólnoty energii atomowej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej [2020/2247]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja nr 4/2020 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia towarów, w przypadku których nie istnieje ryzyko 2020/2248

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Nr 5/2020 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 17 grudnia 2020 r. określająca początkowy maksymalny łączny roczny poziom wsparcia objętego wyłączeniem oraz początkowy minimalny odsetek wsparcia, o których mowa w art. 10 ust. 2 Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej [2020/2249]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja NR 6/2020 Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z dnia 17 grudnia 2020 r. dotycząca praktycznych ustaleń roboczych odnoszących się do wykonywania praw przedstawicieli Unii, o których mowa w art. 12 ust. 2 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej [2020/2250]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja nr 7/2020 wspólnego komitetu ustanowionego umową o wystąpieniu zjednoczonego królestwa wielkiej brytanii i irlandii północnej z unii europejskiej i europejskiej wspólnoty energii atomowej z dnia 22 grudnia 2020 r. ustanawiająca wykaz 25 osób, które są zdolne do pełnienia funkcji członka organu arbitrażowego powołanego na podstawie Umowy i wyrażają chęć pełnienia takiej funkcji 2020/2251

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2234 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Umowa między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Indii o współpracy badawczo-rozwojowej w dziedzinie pokojowych zastosowań energii jądrowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2244 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 w odniesieniu do specyfikacji technicznych i procedur dotyczących systemu integracji rejestrów oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/884 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2020/2245 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 ustanawiającą Europejski kodeks łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8750) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 402 z dnia 1 grudnia 2020 r.)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji 667/2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących grzywien nakładanych na repozytoria transakcji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ( Dz.U. L 179 z 19.6.2014 )

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2202 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do wpisów dotyczących Zjednoczonego Królestwa i terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej przesyłek zwierząt akwakultury (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA