REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Komisji (UE) 2016/2395 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.32619 (2012/C (ex 2011/N)) zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w odniesieniu do rekompensaty za określone koszty zwolnienia częstotliwości (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4886)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1951 z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 99/2013 w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013-2017 poprzez przedłużenie programu do roku 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1952 z dnia 25 października 2017 r. uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1971 z dnia 26 października 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1972 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do programu nadzoru nad przewlekłą chorobą wyniszczającą u jeleniowatych w Estonii, Finlandii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i Szwecji oraz uchylające decyzję Komisji 2007/182/WE

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1973 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli produktów rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz ustanawiające wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1974 z dnia 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/1975 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla kadmu w diodach elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach wyświetlania

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2017/1976 z dnia 30 października 2017 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 ( Dz.U. L 69 z 15.3.2016 )

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/221/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, niedowidzącym i cierpiącym na inne zaburzenia odczytu druku ( Dz.U. L 115 z 17.4.2014 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2389 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/2390 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2016/2394 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Węgry na rzecz ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sprawa SA.33186 (2012/C (ex 2011/NN)) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3193)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1566 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1777 z dnia 29 września 2017 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Bacillus amyloliquefaciens szczep FZB24, Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI 600, glinowanego węgla aktywnego, dichlorpropu-P, etefonu, etridiazolu, flonikamidu, fluazifopu-P, nadtlenku wodoru, metaldehydu, penkonazolu, spinetoramu, tau-fluwalinatu i Urtica spp. w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1778 z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących pierwszego podokresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego 2017/2018 w sektorze cukru i systemu dotyczącego rafinerii przemysłowych

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/1779 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte przez Unię Europejską w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie priorytetów partnerstwa UE-Egipt

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2017/1780 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2017)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Nota do czytelników

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/1549 z dnia 14 września 2017 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.U. L 237 z 15.9.2017 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2017/1561 z dnia 14 września 2017 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi ( Dz.U. L 237 z 15.9.2017 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA