REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1344/2011 z dnia 19 grudnia 2011 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne, produkty rybołówstwa i produkty przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1255/96

Strony 1 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji

Strony 3 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1336/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

Strony 1 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 7 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1338/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie

Strony 21 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1339/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1340/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1341/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Strony 34 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną

Strony 41 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego

Strony 44 - 61 Pobierz pdf

Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach dnia 16 kwietnia 2003 roku(  ) (Polskie wydanie specjalne z 23 września 2003 r.)

Strony 62 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia na rok połowowy 2012 cen orientacyjnych oraz unijnych cen producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1389/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Strony 6 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1386/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. czasowo zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

Strony 8 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady nr 895/2011/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady nr 896/2011/UE z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego objętego obniżoną stawką podatku akcyzowego

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1387/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, polskiej, portugalskiej, słowackiej, węgierskiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/852/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Rumunii i wymagań strukturalnych dotyczących takich zakładów(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9562) 

Strony 22 - 27 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9568) 

Strony 28 - 34 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(  )

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA