REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2583 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2278 zawieszającego cła pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2553 z dnia 21 września 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/815 w odniesieniu do dokonanej w 2022 r. aktualizacji taksonomii na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja o dacie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (2022–2026)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2584 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022–2026)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2022/2585 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (lata 2022–2026)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

PROTOKÓŁ WYKONAWCZY DO UMOWY O PARTNERSTWIE W SPRAWIE POŁOWÓW MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ MAURITIUSU (NA LATA 2022–2026)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2586 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania art. 93, 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii pomocy państwa w sektorze transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2587 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony w odniesieniu do małży wenus (Venus spp.) na niektórych włoskich wodach terytorialnych

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2588 z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w zakresie środków technicznych dotyczących niektórych połowów dennych i pelagicznych w Morzu Celtyckim, Morzu Irlandzkim i wodach na zachód od Szkocji

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2022/2396 budżetu korygującego nr 5 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2552 z dnia 12 grudnia 2022 r. określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do szczegółowego tematu statystyki produkcji przemysłowej, ustanawiające podział klasyfikacji produktów przemysłowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 w odniesieniu do zakresu klasyfikacji produktów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2576 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, wiarygodnym poziomom odniesienia cen i transgranicznej wymianie gazu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2577 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2578 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu korekty rynku w celu ochrony obywateli Unii i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2579 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, które mają być przekazane przez przedsiębiorstwo we wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 8a tej dyrektywy

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2580 z dnia 17 czerwca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, które należy przekazać we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa, oraz określających przeszkody, które mogą uniemożliwiać skuteczne sprawowanie funkcji nadzorczych właściwych organów

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2581 z dnia 20 czerwca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do przekazywania informacji we wnioskach o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako instytucja kredytowa

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2022 Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony z dnia 30 listopada 2022 r. dotycząca przyjęcia Regulaminu rozstrzygania sporów [2022/2582]

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 ( Dz.U. L 135 z 22.5.2019 )

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2022/2417 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów ( Dz.U. L 318 z 12.12.2022 )

Strony 113 - 113 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2022/2435 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów ( Dz.U. L 319 z 13.12.2022 )

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2573 z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do komunikatów dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2574 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w sprawie przedłużenia okresu przejściowego, o którym mowa w art. 552 ust. 11 tej umowy, w trakcie którego Zjednoczone Królestwo może odstąpić od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2575 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej na mocy Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, odnośnie do przyjęcia decyzji w sprawie ustanowienia listy osób, które wyrażają chęć i są zdolne pełnić funkcję członków trybunału arbitrażowego na mocy tej Umowy

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA