REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2019 roku

Decyzja Rady (UE) 2019/2198 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we wspólnym komitecie ustanowionym na mocy Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia w odniesieniu do zmiany konwencji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2196 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2013/755/UE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2197 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2176 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 146 - 146 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2019/2177 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu bsystemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 155 - 155 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej ( Dz.U. L 321 z 17.12.2018 r. )

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ( Dz.U. L 117 z 5.5.2017 r. )

Strony 165 - 165 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitrooraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE ( Dz.U. L 117 z 5.5.2017 r. )

Strony 167 - 167 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej ( Dz.U. L 130 z 17.5.2019 r. )

Strony 168 - 168 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2218 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2219 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2220 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2221 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych rejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych i składów podatkowych w rejestrach krajowych i w rejestrze centralnym

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2222 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do danych, które należy przedstawiać w ramach skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2223 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do danych wymaganych na potrzeby dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do wymiany informacji dotyczących wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (EU) 2019/2224 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2225 z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 135 - 135 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2226 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

Strony 137 - 137 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/2227 z dnia 23 października 2019 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2017

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2228 z dnia 19 grudnia 2019 r. dotycząca podpisania, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/2229 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Republiką Białorusi dotyczących umowy o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Strony 143 - 143 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/2230 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję 2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 146 - 146 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2231 z dnia 10 grudnia 2019 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2020 r. (EBC/2019/40)

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

REKLAMA