REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1170 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1397

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1181 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywy ramowej), w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia Komisji (UE) nr 582/2011 wykonującego i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniającego załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie sprostowania duńskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2400 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1189 z dnia 6 sierpnia 2020 r. ustanawiające zamknięcie połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1190 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1191 z dnia 11 sierpnia 2020 r. ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV) i uchylające decyzję wykonawczą (UE) 2019/1615

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1192 z dnia 11 sierpnia 2020 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2020 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1193 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do kolejowych przewozów pasażerskich w Szwecji

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1183 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie pomocy państwa SA.34445 (2012/C) wdrożonej przez Danię na rzecz przeniesienia aktywów związanych z nieruchomościami z FIH do duńskiej spółki stabilności finansowej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1184 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przepisów krajowych notyfikowanych przez Węgry na podstawie art. 114 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących zawartości kadmu w nawozach fosforowych (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4862)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1185 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 5559)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2020/1186 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1171 z dnia 7 sierpnia 2020 r. dotyczące wykonania art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/1172 z dnia 7 sierpnia 2020 r. dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja zarządu Europolu z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia pewnych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem administracyjnych danych osobowych przez Europol

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1173 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające, w odniesieniu do okresu wcześniejszego informowania, rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1174 z dnia 3 sierpnia 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ελαιόλαδο Μάκρης” (Elaiolado Makris) (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1175 z dnia 7 sierpnia 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny wytwarzanego w drodze fermentacji przez Escherichia coli KCCM 80180 i Escherichia coli KCCM 80181 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1176 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1387 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1177 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/469 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/1178 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przepisów krajowych notyfikowanych przez Królestwo Danii na podstawie art. 114 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących zawartości kadmu w nawozach (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 4988)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1179 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu prowincji Åland w Finlandii w odniesieniu do programu nadzoru dotyczącego wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS), statusu Estonii w odniesieniu do programu nadzoru i zwalczania wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), statusu Chorwacji w odniesieniu do zakażenia herpeswirusem koi (KHV) oraz statusu niektórych obszarów w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 5303)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczeń niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnej Rady Ue–Meksyk NR 1/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję nr 2/2000 [2020/1180]

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA