REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1689 z dnia 30 sierpnia 2023 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Twaróg wędzony” (GTS)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1690 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Vorarlberger Alpkäse” (ChNP)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1691 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Vorarlberger Bergkäse” (ChNP)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1692 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego [„Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken”]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2023/1685 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania Protokołu dotyczącego przystąpienia do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY RAMOWEJ O WSZECHSTRONNYM PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ INDONEZJI, Z DRUGIEJ STRONY, W CELU UWZGLĘDNIENIA PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CHORWACJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1686 z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/1698 w odniesieniu do niektórych wymogów proceduralnych dotyczących uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów i grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także niektórych wymogów dotyczących nadzoru nad nimi

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1682 z dnia 29 czerwca 2023 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie soli sodowej dimetyloglicyny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Taminco BV) oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 371/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1683 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie środka pomocy SA.26494 2012/C (ex 2012/NN) wdrożonego przez Francję na rzecz operatora portu lotniczego La Rochelle i niektórych linii lotniczych korzystających z tego portu lotniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5145)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1684 z dnia 31 sierpnia 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 5984)

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1674 z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/630 w odniesieniu do włączenia do wykazu produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej niektórych wyrobów do smarowania i przetworów do sporządzania napojów zawierających kakao, niektórych przetworów spożywczych otrzymanych ze zbóż lub produktów zbożowych, niektórych przetworów spożywczych otrzymanych z ryżu i innych zbóż, niektórych czipsów i chrupek oraz niektórych sosów i przypraw oraz zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2122

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1675 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/1958 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 poprzez określenie szczegółowych przepisów dotyczących konkretnych procedur badań i wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do systemów inteligentnego asystenta kontroli prędkości i homologacji typu tych systemów jako oddzielnych zespołów technicznych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1676 z dnia 7 lipca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 w odniesieniu do definicji stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych i stawek ryczałtowych oraz finansowania niepowiązanego z kosztami stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1677 z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/1678 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/534 w sprawie sprawozdawczości dotyczącej nadzorczych informacji finansowych (EBC/2015/13) (EBC/2023/20)

Strony 93 - 93 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/1679 z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/378 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (EBC/2021/1) (EBC/2023/21)

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/1680 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania nadzorowanych podmiotów (EBC/2023/19) (wersja przekształcona)

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2023/1681 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty (EBC/2023/18) (wersja przekształcona)

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1667 z dnia 8 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE w odniesieniu do wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1157

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/894 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania organom nadzoru przez podlegające im zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji informacji koniecznych do sprawowania nadzoru nad tymi zakładami i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2450 ( Dz.U. L 120 z 5.5.2023 )

Strony 302 - 302 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/895 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy na potrzeby ujawniania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sprawozdania na temat ich wypłacalności i kondycji finansowej oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2452 ( Dz.U. L 120 z 5.5.2023 )

Strony 1899 - 1899 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1668 z dnia 25 maja 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających pomiar ryzyk lub elementów ryzyka, które nie są pokryte lub są niewystarczająco pokryte wymogami w zakresie funduszy własnych przewidzianymi w części trzeciej i czwartej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033, oraz orientacyjne wskaźniki ilościowe dla kwot dodatkowych funduszy własnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1669 z dnia 16 czerwca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego smartfonów i komputerów typu slate

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1670 z dnia 16 czerwca 2023 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla smartfonów, telefonów komórkowych innych niż smartfony, telefonów bezprzewodowych i komputerów typu slate na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 2023/826

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1671 z dnia 24 sierpnia 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ciliegia di Lari” (ChOG)]

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

REKLAMA