REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Alicja Kociemba

Adwokat wpisany na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu oraz mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu – Kociemba Kancelaria Adwokacka.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka analiz i opracowań praktycznych, współautorka książek o tematyce prawniczej dla praktyków, uczestniczka projektów badawczych.

Prowadzi szkolenia adresowane do osób związanych z ochroną zdrowia dotyczące różnych aspektów wykonywania działalności leczniczej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie procesowe w sprawach karnych, dyscyplinarnych, cywilnych oraz pracowniczych, powiązanych z wykonywaniem zawodów medycznych oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zajmuje się praktycznymi aspektami zagadnień prawnych dotyczących pracowników ochrony zdrowia.

Począwszy od 6 września 2023 roku w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego, pacjenci mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta. Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego przed Rzecznikiem Praw Pacjenta zastępuje dotychczas funkcjonujące postępowanie o ustalenie zdarzenia medycznego, przeprowadzane przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które ostatecznie zakończą swoje działania z dniem 1 lipca 2024 roku.
Z dniem 15 lutego 2024 roku na organie zarządzającym placówką medyczną, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni oraz organizatorze działalności medycznej, ciążyć będzie obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Standardy mają zapewnić małoletnim bezpieczeństwo, przeciwdziałać przestępstwom o charakterze seksualnym oraz ustandaryzować postępowanie w przypadku naruszeń. Niewprowadzenie standardów podlega odpowiedzialności karnej. 

REKLAMA

Każdy ratownik medyczny ma nie tylko prawo, lecz przede wszystkim obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Na rozwój zawodowy ratownikowi medycznemu przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie – kiedy przysługuje ten urlop, kiedy nie przysługuje i czy należy się za niego wynagrodzenie? O tym w poniższym opracowaniu. 
Nowy Rok to nie tylko czas podsumowań i postanowień, ale i zmian. Zmiany te, jak corocznie, dotykają także prawo. Często uchwalone w ubiegłym roku akty prawne, wchodzą w życie właśnie w pierwszych dniach stycznia kolejnego roku. Natomiast na podstawie prowadzonych prac legislacyjnych można przewidzieć, jakie zmiany mogą nas czekać w najbliższym czasie. Nowelizacje nie omijają także prawa ochrony zdrowia, które obecnie jest szczególnie podatne na zmiany.

REKLAMA

Koniec życia członka rodziny staje się niejednokrotnie dla jego spadkobierców początkiem wieloletniej batalii sądowej o sprawy spadkowe. Jedną z nich może być sprawa o zachowek, do którego uprawniony jest zstępny (np. dziecko, wnuk), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, o ile nie został wydziedziczony. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają także zawarcie umowy zrzeczenia się zachowku za życia spadkodawcy. Takie rozwiązanie może uprościć przeprowadzenie spraw spadkowych oraz wyeliminować konieczność prowadzenia wieloletniego sporu sądowego. 
Z dniem 26 marca 2024 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, która określa m.in. zasady wykonywania zawodu technika masażysty oraz wskazuje, na czym polega wykonywanie tego zawodu. Aktualnie, zakres uprawnień i kompetencji technika masażysty można odkodować z innych obowiązujących już przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
Biegli sądowi stanowią istotny filar wymiaru sprawiedliwości. W sprawach sądowych związanych ze specjalistycznymi zagadnieniami, sąd ma wręcz obowiązek uzyskania opinii biegłego. Niestety, nadal kwestie biegłych sądowych nie zostały uregulowane na poziomie ustawowym. Resort sprawiedliwości zapewnia, że trwają prace analityczno – koncepcyjne, ale projektu ustawy jak nie było, tak nie ma. 
Od pewnego czasu dużą popularnością cieszą się rodzinne ogrody działkowe. Wykorzystywane są w celach rekreacyjnych, ale także na potrzeby upraw owocowo – warzywnych, roślinnych. Prawo do rodzinnego ogrodu działkowego można np. „odziedziczyć” po zmarłym działkowcu. Z uwagi na specyficzną konstrukcję prawną, jaką jest rodzinny ogród działkowy, przeniesienie tego uprawnienia następuje na szczególnych zasadach.
Co do zasady pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego jest zwolniony z obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Wyjątkiem od powyższej zasady są sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 złotych. Jedynie w tych sprawach, pracownik ma obowiązek ponoszenia opłaty sądowej. Wprowadzone od 28 września 2023 roku zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zmieniają zasady ponoszenia opłat sądowych przez pracowników, czyniąc je jeszcze bardziej korzystnymi, niż dotychczas. 
Zakończenie małżeństwa jest sytuacją stresującą i trudną, szczególnie, jeśli w małżeństwie są dzieci. Czy jest recepta na przyspieszenie postępowania rozwodowego?
Zakończono prace legislacyjne nad ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku o niektórych zawodach medycznych (druk sejmowy – 3138). W dniu 1 września 2023 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta oraz obecnie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Koperta nadana z Komisariatu Policji lub Prokuratury z wezwaniem na przesłuchanie może być powodem zdenerwowania odbiorcy szczególnie, jeśli nie wie czego sprawa dotyczy. W takiej sytuacji, należy zachować „zimną krew”, przeczytać wezwanie ze zrozumieniem oraz skorzystać z pomocy profesjonalisty, żeby nie pogorszyć sytuacji i zrobić wszystko dla ochrony swoich praw. Poniżej 5 podpowiedzi, jak zachować się przed i w trakcie przesłuchania. 
Kiedy zakończą się uroczystości i przeminie smutek związany ze śmiercią bliskiej osoby, spadkobiercy powinni podjąć się uporządkowania spraw spadkowych. Warto działać możliwe niezwłocznie, ponieważ od daty śmierci biegną istotne terminy, których niedotrzymanie może mieć negatywne skutki dla spadkobierców. 
W dniu 14 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615). Ustawa wejdzie w życie z dniem 15 listopada 2023 roku. Zmianami objęte są m.in. przepisy regulujące dziedziczenie spadku przez małoletnich, a także dotyczące kompetencji sądu spadku. 
5 września 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące regulujące powyższą kwestię. Nowe rozporządzenie stanowi odbicie zmieniających się standardów kształcenia i wymagań w ochronie zdrowia. Co ulegnie zmianie?  
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, stypizowane w przepisie art. 156 Kodeksu karnego jest jednym z poważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, zagrożone wysoką karą pozbawienia wolności. Z dniem 15 sierpnia 2023 roku brzmienie tego przepisu ulegnie zmianie, a także pojawi się także nowe przestępstwo, polegające na nakłanianiu innej osoby do spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

REKLAMA