REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Bezpłatny wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu. W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.
Strony: Ubezpieczyciel, Ubezpieczający
Forma: Dowolna
Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Pobierz formularz

REKLAMA

Wzory umów

Najem i dzierżawa
Umowa dzierżawy lokalu użytkowego
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy lokal użytkowy do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Umowa dzierżawy
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Wypowiedzenie umowy najmu
Umowę najmu zawartą na czas nie oznaczony można rozwiązać jedynie przez wypowiedzenie. Umowę może wypowiedzieć zarówno wynajmujący jak i najemca, muszą jednak zachować odpowiednie terminy wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę
Umowę najmu zawartą na czas nie oznaczony można rozwiązać jedynie przez wypowiedzenie. Wypowiadając umowę najemca musi jednak pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego
Umowę dzierżawy zawartą na czas nie oznaczony można rozwiązać przez wypowiedzenie. Wypowiadając umowę dzierżawca musi jednak pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę
Umowę dzierżawy zawartą na czas nie oznaczony można rozwiązać przez wypowiedzenie. Wypowiadając umowę dzierżawca musi jednak pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia.
Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony
Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal użytkowy do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Umowa najmu lokalu użytkowego na czas określony
Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas określony
Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu przez wydzierżawiającego
Umowę dzierżawy zawartą na czas nie oznaczony można rozwiązać przez wypowiedzenie. Wypowiadając umowę dzierżawca musi jednak pamiętać o zachowaniu terminów wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania
Wypowiedzenie najmu przez wynajmującego.
Umowa podnajmu lokalu mieszkalnego
W umowie podnajmu Oddający w podnajem oddaje Podnajemcy do używania rzecz, będącą przedmiotem umowy najmu wiążącej go z Wynajmującym. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa najmu lokalu użytkowego
Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Umowa dzierżawy
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Umowa najmu garażu
Na podstawie tej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania miejsce garażowe. Najemca w zamian zobowiązuje się uiszczać określony czynsz.
Pełnomocnictwo
Odwołanie pełnomocnictwa szczególnego
Pełnomocnictwo do dokonania poszczególnych czynności. Tego rodzaju pełnomocnictwo jest konieczne tylko gdy ustawa tak stanowi.
Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika
Pełnomocnik może zawsze wypowiedzieć pełnomocnictwo. Jednak jeśli wymaga tego dobro sprawy mocodawcy musi go reprezentować przez kolejne 2 tygodnie.
Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Forma pełnomocnictwa musi odpowiadać formie niezbędnej do określonej czynności prawnej.
Pełnomocnitwo szczególne
Pełnomocnictwo do dokonania poszczególnych czynności. Tego rodzaju pełnomocnictwo jest konieczne tylko gdy ustawa tak stanowi.
Pełnomocnictwo dalsze (substytucja)
Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo rodzajowe
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie tylko do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Forma pełnomocnictwa musi odpowiadać formie niezbędnej do danej czynności prawnej.
Pełnomocnitwo w sprawie o rozwód
Do reprezentowania strony w postępowaniu o rozwód konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.
Pełnomocnictwo w sprawie o separację
o reprezentowania strony w postępowaniu o separację konieczne jest pełnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.
Pełnomonictwo procesowe
Pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy przez pełnomocnika w procesie cywilnym, karnym lub administracyjnym.
Pełnomocnictwo do odrzucenia spadku
Pełnomocnictwo do odrzucenia lub przyjęcia spadku musi być sporządzone na piśmie z poświadczeniem podpisu
Odwołanie pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo procesowe może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa
Pełnomocnictwo administracyjne
Strona może w postępowaniu administracyjnym działać przez pełnomocnika. Takie pełnomocnictwo wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. BEZPŁATNY WZÓR.
Praca
Kontrakt menedżerski
Kontrakt menadżerski jest umową na podstawie, której zatrudnia się kadrę zarządzającą. Nie jest to umowa prawa pracy ale prawa cywilnego.
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Na podstawie takiej umowy pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za dochowanie zakazu pracownikowi należy się odszkodowanie.
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
Na podstawie takiej umowy pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zakaz ustaje po rozwiązaniu stosunku pracy, chyba,że strony spisały odrębną umowę.
Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy
Jest to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Stosunek pracy wygasa po wykonaniu określonej w umowie pracy.
Umowa o pracę nakładczą (chałupniczą)
Umowa o pracę nakładczą jest czymś pośrednim pomiędzy umową o pracę a umową o dzieło. Zatrudniony nabywa część uprawnień pracowniczych, w tym ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wynagrodzenie należy mu się jednak wyłącznie za wykonaną faktycznie pracę, w czym przypomina ona umowę o dzieło.
Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony
Jest to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa ta wygasa jedynie w przypadku rozwiązania jej przez jedną ze stron, za wypowiedzeniem, lub w ramach porozumienia stron.
Umowa o pracę zawarta na czas określony
Jest to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie przewidzianego w niej czasu.
Umowa o pracę na okres próbny
Jest to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Może poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Charakteryzuje się krótkim czasem (do 3 miesięcy) i skróconym okresem wypowiedzenia
Umowa o pracę tymczasową
Umowa o pracę tymczasową to umowa pomiędzy pracownikiem a agencją pracy tymczasowej. Na podstawie tego rodzaju umowy następuje tak zwany wynajem pracowników.
Propozycja rozwiązania umowy o pracę
Zgodnie z przepisami prawa pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. W takim wypadku strony umawiają się kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy i od kiedy pracownik nie musi świadczyć pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
Zgodnie z przepisami prawa pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez wypowiedzenie albo przez rozwiązanie bez wypowiedzenia. W tym ostatnim wypadku jedną z przesłanek jest ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika lub pracodawcę.
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
Większość umów o prace a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
Większość umów o prace a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia
Zgodnie z przepisami prawa pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez wypowiedzenie albo przez rozwiązanie bez wypowiedzenia. W tym ostatnim wypadku jedną z przesłanek jest ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika lub pracodawcę.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Zgodnie z przepisami prawa pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron. W takim wypadku strony umawiają się kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy i od kiedy pracownik nie musi świadczyć pracy.
Umowa o zastępstwo
Jest to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa jest zawierana na czas w jakim określony pracownik nie może świadczyć pracy (np. jest na urlopie wychowawczym). Wygasa wraz z jego powrotem do pracy.
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Umów zawartych na czas określony co do zasady nie można wypowiadać. Zgodnie z przepisami można to robić jedynie gdy umowę o pracę zawarto na czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz gdy umowa dopuszcza wcześniejsze rozwiązywanie umowy.
Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu na podstawie porozumieniu pracodawcy i pracownika. W porozumieniu strony określają termin rozwiązania umowy.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia w ściśle określonych przypadkach. Jednocześnie musi poinformować pracownika o dostępnych mu krokach prawnych. BEZPŁATNY WZÓR
Zakaz konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
Pracownik, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za dochowanie zakazu pracownikowi należy się odszkodowanie.
Umowa o pracę na okres próbny
Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę może być poprzedzone zatrudnieniem na okres próbny. Taki okres nie może przekraczać 3 miesięcy.
Umowa o indywidualnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Pracownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mu przez pracodawcę mienie. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.
Umowa o łączne powierzenie pracownikom mienia
Pracodawca może powierzyć łącznie pracownikom mienie, z obowiązkiem zwrotu. Przepisy Kodeksu pracy wymagają jednak zawarcia określonej umowy. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o pracę na czas określony
Umowa o pracę może być zawarta na czas określony. Jeżeli jednak poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy (przerwa między nimi nie dłuższa niż 1 miesiąc), to zawarcie kolejnej umowy jest uważane za zawarcie umowy na czas nieokreślony. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o pracę na czas zastępstwa
Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. BEZPŁATNY
Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki
Umowa o pracę zawarta w związku z powołaniem na funkcję prezesa zarządu oraz powierzeniem obowiązków, związanych z faktycznym zarządzaniem spółką. BEZPŁATNY WZÓR
Zakaz konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zakres takiego zakazu konkurencji określa umowa. BEZPŁATNY WZÓR
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Umowa o pracę może być rozwiązana wraz z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia, w którym pracownik świadczy pracę. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Wypowiedzenie warunków pracy (wypowiedzenie zmieniające)
Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy lub płacy. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy
Pracodawca, zanim rozwiąże z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia, musi wcześniej zasięgnąć opinii związku zawodowego, który reprezentuje pracownika lub podjął się obrony jego praw.
Samochód
Umowa najmu miejsca garażowego
Przez umowę najmu miejsca garażowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy miejsce garażowe do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Umowa najmu samochodu
Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.
Umowa najmu samochodu wraz z obsługą
Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.
Umowa przewozu
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.
Umowa użyczenia samochodu
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanego mu w tym celu samochodu. Na wypadek kontroli lepiej dysponować umową w formie pisemnej.
Umowa zastawu
W umowie ustanawiającej zastaw zastawnik ustanawia ograniczone prawo rzeczowe na ruchomości. Przy czym nie musi on być właścicielem tej ruchomości.
Umowa o naprawę samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa o naprawę samochodu jest umową o dzieło. W treści można określić m.in. cenę, zakres naprawy, czy też karę umowną.
Umowa zamiany samochodu
Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Dla celów rejestracji umowa powinna mieć formę pisemną.
Umowa użyczenia samochodu na czas oznaczony
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Bezpłatny wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu. W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.
Umowa sprzedaży samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę sprzedaży samochodu sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Dla celów rejestracji wymagana jest co najmniej forma pisemna.
Umowa darowizny samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Dowolna forma jest wystarczająca, jeśli umowa zostanie wykonana. Dla celów rejestracji samochodu wymagana jest co najmniej forma pisemna.
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków umowy sprzedaży samochodu
BEZPŁATNY WZÓR. Zawarcie umowy pod wpływem błędu daje w określonych okolicznościach możliwość uchylenia się od skutków prawnych. Uprawnienie do uchylenia wygasa z upływem roku od wykrycia błędu
Umowa sprzedaży komisowej samochodu
W umowie komisu komisant zobowiązuje się do sprzedaży samochodu na rachunek komitenta, za wynagrodzeniem. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa dzierżawy samochodu
Przez umowę dzierżawy Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy samochód do używania, w zamian za wynagrodzenie. Umowa stosowana zwłaszcza w stosunkach gospodarczych. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży samochodu z zastrzeżeniem prawa własności
W umowie sprzedaży sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do uiszczenia całej ceny przez Kupującego. Przy sprzedaży na raty. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży samochodu na raty
W umowie sprzedaży samochodu strony ustalają, że zapłata ceny przez Kupującego nastąpi w ratach. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży samochodu przez współwłaścicieli
Umowa sprzedaży, dotycząca samochodu będącego współwłasnością dwóch osób. Współwłaściciele występują, jako sprzedawca. BEZPŁATNY WZÓR.
Wniosek o rejestrację czasową lub wyrejestrowanie pojazdu
Rejestracja czasowa pojazdu następuje na wniosek właściciela, złożony na wzorze zawartym w załączniku do rozporządzenia. BEZPŁATNY WZÓR.
Oświadczenie sprawcy wypadku
W oświadczeniu sprawca wypadku uznaje swoją winę oraz wskazuje na rozmiar szkód. Służy ono dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA.
Umowa sprzedaży samochodu z pełnomocnikiem kupującego
Stronami umowy są sprzedający i kupujący, w imieniu którego działa pełnomocnik. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży samochodu przez pełnomocnika (sprzedającego)
W imieniu stron stosunku umownego, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu, mogą działać pełnomocnicy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu
W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej, w tym wypadku sprzedaży samochodu. W wypadku uchylenia się od tego obowiązku, przewidziana jest kara umowna. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży motoru
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przedmiotem sprzedaży jest motocykl. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Pełnocmocnictwo do zakupu samochodu
Mocodawca może upoważnić pełnomocnika do zawarcia konkretnej umowy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Odstąpienie od umowy sprzedazy samochodu
Na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kupujący może odstąpić od umowy, w przypadku stwierdzenia wad. Nie dotyczy to sprzedaży konsumenckiej. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Sprzedaż
Odstąpienie od umowy z powodu niedogodności
Zgodnie z art. 8 par. 4 w sytuacji, gdy żądanie naprawy lub wymiany może powodować znaczne niedogodności konsument może od razu odstąpić od umowy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA.
Reklamacja
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przewiduje możliwość zgłoszenia reklamacji, gdy towar jest nie zgodny z warunkami umowy. Poniższe pismo jest przydatne w takich właśnie sytuacjach.
Reklamacja usług turystycznych
Ustawa o usługach turystycznych stanowi, że organizator imprezy turystycznej odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Organizator nie może zwolnić się od tej odpowiedzialności . Nie może również odesłać klienta do właściciela hotelu lub przewoźnika.
Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu
Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy.
Umowa darowizny kwoty pieniężnej
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa taka co do zasady powinna mieć formę aktu notarialnego. Jeśli darowizna pieniędzy ma korzystać ze zwolnienia od podatku- musi być dokonana w drodze przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
Umowa sprzedaży motocykla z płatnością rozłożoną na raty.
Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów. Na piśmie zawieramy tylko bardzo ważne umowy sprzedaży. Zapłata może być rozłożona na raty.
Umowa sprzedaży komisowej
Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.
Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży to jedna z najczęściej zawieranych umów. Na piśmie zawieramy tylko bardzo ważne umowy sprzedaży.
Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
Każdy może żądać potwierdzenia zawarcia umowy. Tego rodzaju praktyka spotykana jest najczęściej przy okazji umowy sprzedaży zawieranej z konsumentem.
Umowa sprzedaży wierzytelności
Wierzytelność może być przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż wierzytelności przez dłużnika nazywamy przelewem. Sprzedaż wierzytelności musi być zawarta na piśmie gdy sama wierzytelność jest również stwierdzona pismem.
Umowa sprzedaży udziałów
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprzedać swoje udziały, ich część lub część udziału innej osobie. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Umowa sprzedaży na raty
Przy sprzedaży na raty wydanie towaru kupującemu następuje przed całkowitą zapłatą ceny.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. Strony zwracają sobie świadczenia
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
Sprzedawca może zastrzec prawo odkupu. Jest ono wykonywane przez złożenie stosownego oświadczenia przez uprawnionego
Pismo z żądaniem obniżenia ceny
Przepisy prawa konsumenckiego dają konsumentowi prawo do reklamacji. Zgodnie z art. 8 par. 4 ustawy jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość reklamacji (np. nie zdoła naprawić rzeczy) kupujący może m.in. zażądać stosownego obniżenia ceny.
Pokwitowanie spełnionego świadczenia
Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania tego faktu.
Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy
BEZPŁATNY WZÓR. Odstąpienie od umowy sprzedaży konsumenckiej po złożeniu reklamacji.
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy
BEZPŁATNY WZÓR. Zawarcie umowy pod wpływem błędu daje w określonych okolicznościach możliwość uchylenia się od jej skutków prawnych. Uprawnienie do uchylenia wygasa z upływem roku od wykrycia błędu.
Umowa sprzedaży przez współwłaścicieli
Umowa sprzedaży, w której sprzedawana rzecz stanowi współwłasność dwóch osób. Obaj współwłaściciele zostali oznaczeni, jako sprzedający. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa sprzedaży z ograniczoną rękojmią
W umowie sprzedaży, do której nie mają zastosowania przepisy konsumenckie, strony mogą rozszerzyć, wyłączyć lub ograniczyć przepisy dotyczące rękojmi za wady. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa sprzedaży rzeczy używanej
W umowie przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana. Strony w treści określiły jej stan, jak również cel zakupu przez Kupującego. Umowa taka, zawarta między dwiema osobami prywatnymi, podlega przepisom o rękojmi z Kodeksu cywilnego. BEZPŁATNY WZÓR.
Wezwanie kupującego do odbioru rzeczy
W przypadku zwłoki przy odebraniu przedmiotu sprzedaży przez Kupującego, Sprzedawca wzywa go do odebrania. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego, a także sprzedać rzecz po wyznaczeniu dodatkowego terminu do odebrania. BEZPŁATNY WZÓR.
Zmiana umowy sprzedaży - podwyższenie/obniżenie ceny
Strony mogą na podstawie następczego porozumienia zmieniać treść umowy. Zmiana umowy powinna nastąpić w takiej formie, jakie ustawa wymaga dla jej zawarcia lub jaką przewidziały strony. BEZPŁATNY WZÓR.
Rozłożenie ceny na raty
Strony dokonują zmiany postanowień umowy poprzez rozłożenie na raty ceny, którą zobowiązał się uiścić Kupujący. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa sprzedaży
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży na próbę
Strony umowy sprzedaży mogą umówić się co do sprzedaży na próbę. W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży nieruchomości
Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno umowy zobowiązującej, jak i rozwiązującej. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Sprzedaż z prawem odkupu
Sprzedawca zawierając umowę z kupując, może zastrzec sobie tzw. prawo odkupu. Oświadczenie sprzedawcy o wykonaniu prawa odkupu nakłada na kupującego obowiązek do powrotnego przeniesienia własności na sprzedawcę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
Umowa sprzedaży może przewidywać prawo pierwszeństwa jednej ze stron do kupna rzeczy, na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz trzeciej osobie. Jest to tzw. prawo pierwokupu. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa
W umowie strony konstruują prawo pierwszeństwa. Zgodnie z nim kupujący, w przypadku zamiaru zbycia rzeczy, powinien ją zaoferować najpierw sprzedawcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy
W umowie sprzedaży sprzedawca sprzedaje kupującemu prawo do wzoru użytkowego, wyposażonego w prawa ochronne (patent). BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Sprzedaż na raty z zastrzeżeniem prawa własności
W umowie sprzedawca może zastrzega sobie prawo własności aż do czasu uiszczenia całkowitej ceny. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
Umowa sprzedaży udziałów w sp. z o.o. musi być zawarta w formie pisemnej. z podpisami poświadczonymi notarialnie. Umowa spółki może uzależniać sprzedaż od wyrażenia zgody przez spółkę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY
Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
W umowie sprzedaży sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do czasu uiszczenia przez Kupującego ceny, na co ten ma określony termin, począwszy od dnia podpisania umowy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Odstąpienie od umowy z serwisem internetowym (termin do 3 miesięcy)
Zaniedbanie wymogów informacyjnych, wymaganych od przedsiębiorcy przy umowach zawieranych na odległość, skutkuje tym, że termin dla konsumenta na odstąpienie od umowy może wynosić nawet 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Odstąpienie od umowy z serwisem internetowym (termin do 10 dni)
Od umowy zawieranych na odległość (np. umowy przez internet), których przedmiotem jest świadczenie usług, konsument może odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie takie należy sporządzić na piśmie. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Pismo zawiadamiające o wadzie - żądanie naprawy
Przepisy KC dotyczące rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy dają określone uprawnienia kupujący. W przypadku wystąpienia wad powinien on powiadomić sprzedawcę. Może także domagać się naprawienia rzeczy. BEZPŁATNY WZÓR PISMA.
Umowy budowlane
Umowa o zarządzanie nieruchomością
W umowie Zleceniodawca zleca Zarządzającemu podjęcie czynności zwykłego zarządu nieruchomością. BEZPŁATNY WZÓR
Protokół przekazania terenu
Zanim rozpoczęty zostanie proces inwestycyjny, inwestor powinien przekazać teren wykonawcy. Przekazanie to powinno być opisane w odpowiednim protokole.
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Inwestor może zlecić zewnętrznemu podmiotowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego w jego imieniu. W zamian zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie.
Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia
W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie.
Umowa administracji nieruchomością
W umowie tej właściciel powierza zewnętrznemu podmiotowi obowiązki związane z administracją określoną nieruchomością. Zakres administracji nie wykracza poza zwykły zarząd rzeczą.
Umowa o budowę i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
W umowie wykonawca zobowiązuje się do budowy lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia jego własności na rzecz Zamawiającego.
Umowa o generalne wykonawstwo
Umowa o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za końcowy efekt. WZÓR BEZPŁATNY.
Umowa o roboty budowlane
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa o wykonanie remontu
Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o roboty budowlano-montażowe
W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa stała o wykonywanie remontów i konserwacji
Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez czas określony w umowie do wykonywania remontów oraz czynności konserwacyjnych. W zamian otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy
W umowie Zlecający zleca Wykonawcy pełnienie funkcji kierownika budowy oraz określa obowiązki z tym związane. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o wykonawstwo częściowe
W umowie o wykonawstwo częściowe Zamawiający powołuje wykonawców do określonego zakresu prac budowlanych. BEZPŁATNY WZÓR
Umowy przedwstępne
Umowa przedwstępna sprzedaży
Umowa przedwstępna to umowa przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży
Umowa przedwstępna sprzedaży samochodu
Umowa przedwstępna to umowa przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży samochodu. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży samochodu.
Umowa przedwstępna o pracę
Umowa przedwstępna to umowa przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy o pracę
Umowa przedwstępna najmu
Umowa przedwstępna to umowa przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy najmu. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy najmu.
Umowa przedwstępna sprzedaży motocykla
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa przedwstępna to umowa przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania
Umowa przedwstępna to umowa przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży mieszkania. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania
Umowy w finansach
Umowa powierniczego przelewu wierzytelności
W ramach umowy Cedent przekazuje Powiernikowi wierzytelności względem swoich dłużników. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa pożyczki z przeniesieniem prawa własności na zabezpieczenie
W ramach umowy Pożyczkobiorca przenosi na Pożyczkodawcę własność określonych rzeczy, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przelewu na zabezpieczenie
W umowie Cedent, któremu Cesjonariusz udzielił pożyczki, przelewa na niego wierzytelność, przysługującą mu od osoby trzeciej. Celem przelewu jest zabezpieczenie spłaty pożyczki. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Przelew wierzytelności hipotecznej
Zbywca przekazuje zbywcy prawo do zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości. BEZPŁATNY WZÓR.
Umowa przelewu wierzytelności
Cedent przenosi na Cesjonariusza określone w umowie wierzytelności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
Przewłaszczający przenosi na własność Banku określone rzeczy ruchome, w ramach zabezpieczenia kredytu bankowego.
Umowa przystąpienia do długu
Przystępujący zobowiązuje się, iż przystępuje do długu Dłużnika i staje się wraz z nim odpowiedzialny solidarnie wobec wierzyciela. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa leasingu
Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa leasingu finansowego
Umowa leasingu jest alternatywa dla kredytu. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa o przeniesienie własności i rentę
Umowa przeniesienia własności nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa poręczenia
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa pożyczki
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa powyżej 500 zł powinna być stwierdzona pismem. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego
Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa przejęcia długu
W umowie Przejemca przejmuje dług Dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co Dłużnik zostaje z długu zwolniony.
Umowa rachunku bankowego
Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa zastawu rzeczy
W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego
We wzorze można znaleźć umowę w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa zastawu na prawach
Przedmiotem zastawu mogą być również zbywalne prawa. Umowa dotycząca zastawu na prawach powinna być sporządzona w formie pisemnej z datą pewną. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa zastawu rejestrowego
Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Usługi
Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego
Umowę o dzieło może wypowiedzieć zarówno przyjmujący zamówienie jak i zamawiający. Zamawiający musi jednak pamiętać o zapłacie umówionego wynagrodzenia. Może jednak pomniejszyć je o to co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu nie wykonania dzieła.
Wypowiedzenie umowy zlecenia przez dającego zlecenie
Dający zlecenie może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Musi jednak uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.
Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa o dzieło. Określa m.in. wymagania dotyczące projektowanej strony internetowej, wynagrodzenie oraz termin wykonania.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
BEZPŁATNY WZÓR. Po okresie wypowiedzenia umowa zostaje rozwiązana
Umowa o wykonanie usług remonowych
Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie
Umowa o świadczenie usług
Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.
Umowa o roboty budowlane
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Umowa zlecenia
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Informacja o przeszkodach
Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli znajdą się inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
Pismo w sprawie współdziałania
Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
Umowa o dzieło
BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
Rozwiązanie umowy o dzieło
BEZPŁATNY WZÓR. Strony mogą rozwiązać umowę o dzieło na mocy zgodnego porozumienia.
Wezwanie do usunięcia wad
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
Wypowiedzenie umowy zlecenia przez przyjmującego zlecenie
Umowę zlecenia można wypowiedzieć. Może to uczynić i dający zlecenie i przyjmujący zlecenie.
Wypowiedzenie umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie
Umowę o dzieło może wypowiedzieć zarówno przyjmujący zamówienie jak i zamawiający. Najlepiej jednak uczynić to na piśmie.
Umowa o prace projektowe
Umowa o prace projektowe to umowa zawierana pomiędzy inwestorem a architektem. Przedmiotem takiej umowy jest sporządzenie projektu architektonicznego. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy o dzieło.
Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli kuchennych
Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła. Sama umowa jest umową o dzieło
Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym
BEZPŁATNY WZÓR. Wynagrodzenie może być określone w zryczałtowanej wysokości lub w formie kosztorysu.
Odstąpienie od umowy o dzieło
BEZPŁATNY WZÓR. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Stanowi o tym art. 635 Kodeksu cywilnego
Umowa o wykonanie remontu łazienki
Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont łazienki. Strony określają zakres prac, kwestie wynagrodzenia, czy dostarczenia materiałów niezbędnych do remontu. BEZPŁATNY WZÓR.
Weksle
Deklaracja wekslowa
Deklaracja wekslowa to umowa jaką zwiera wystawca weksla z remitentem. Strony określają w niej sposób wypełnienia weksla in blanco.
Indos
Indos to oświadczenie woli zbywcy weksla, czeku lub innego papieru wartościowego na zlecenie, o przeniesieniu jego własności
Weksel własny
Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz lub zlecenie oznaczonej w dokumencie weksla osoby (remitenta). BEZPŁATNY WZÓR
Wezwanie do wykupienia weksla
Wezwanie do wykupu weksla to pismo jakie wierzyciel wekslowy składa dłużnikowi wekslowemu. Wnosi on nim o wykup weksla
Weksel własny in blanco podpisany przez osobę prawną
Wekslem in blanco jest dokumentem nieposiadającym wszystkich wymaganych przez prawo wekslowe elementów (klauzul), lecz zawierający przynajmniej podpis wystawcy. BEZPŁATNY WZÓR
Deklaracja do weksla in blanco
Deklaracja wekslowa to umowa jaką zwiera wystawca weksla z remitentem. Strony określają w niej sposób wypełnienia weksla in blanco.
Weksel własny
Ustawa prawo wekslowe dzieli weksle na własne i trasowane. Weksel własny inaczej nazywa się suchym, prostym lub sola. Zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie.
Weksel trasowany
Ustawa prawo wekslowe dzieli weksle na własne i trasowane. Weksel trasowany (inaczej ciągniony lub trata) zawiera skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym czasie i miejscu.
Weksel własny in blanco podpisany przez osobę fizyczną
Wekslem in blanco jest dokumentem nieposiadającym wszystkich wymaganych przez prawo wekslowe elementów (klauzul), lecz zawierający przynajmniej podpis wystawcy. BEZPŁATNY WZÓR
Wzory dla firm
Powiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności
Wierzyciel może dokonać przelewu wierzytelności, przysługującej mu względem dłużnika na osobę trzecią. Taka możliwość może być jednak wyłączona na mocy ustawy, umowy lub też wynikać z właściwości zobowiązania. Zbywca jest obowiązany powiadomić o cesji dłużnika. BEZPŁATNY WZÓR PISMA
Ugoda
Strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową, która ma postać zobowiązania. Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa agencyjna
Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. BEZPŁATNE WZORY UMÓW
Umowa faktoringu
Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa gwarancji bankowej
Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa licencyjna
W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa menadżerska
W ramach umowy Powierzający powierza Zarządcy zarząd nad spółką. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa o konwój pieniędzy
W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usługi, polegającej na transporcie pieniędzy. W zamian Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY.
Umowa o kredyt krótkoterminowy
W ramach umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z krótkim terminem spłaty (do 1 roku). Kredyty krótkoterminowe są przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa o usługi księgowe
W ramach umowy biuro rachunkowe zobowiązuje się prowadzić dokumentację podatkową Przedsiębiorcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa ustanawiająca zastaw rejestrowy na akcjach
Akcje spółki mogą być przedmiotem zabezpieczenia w relacjach gospodarczych. W ramach umowy akcje zostają obciążone zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia umowy kredytowej. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności
W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa o współpracy handlowej
Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski
Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa spółki cywilnej
Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa spółki jawnej
Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Jest ona zawiązywana na podstawie umowy, zawieranej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. BEZPŁATNY WZÓR UMOWY
Umowa spółki partnerskiej
Spółka partnerska jest spółką osobową prawa handlowego, w której wspólnikami są przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Spółka partnerska może być założona m.in. przez radców prawnych, adwokatów, weterynarzy, czy architektów.
Umowa ustanawiająca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką, w której Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (poza umówionym wkładem). BEZPŁATNY WZÓR
Umowa sprzedaży akcji
Co do zasady akcje mogą być zbywane. Statut spółki może ograniczać jednać zbywanie akcji imiennych.
Umowa kredytu
Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa o obsługę prawną firmy
W ramach niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy bieżącą obsługę prawną swojej działalności. BEZPŁATNY WZÓR
Umowa spółki komandytowej
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. BEZPŁATNY WZÓR
Inne umowy
Umowa przelewu wierzytelności
BEZPŁATNY WZÓR. Wierzyciel może przelać wierzytelność na inną osobę bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Umowa agencyjna
Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
Umowa o akwizycję
Umowa o świadczenie usług akwizycyjnych to umowa jaką przedsiębiorca zawiera ze zleceniobiorcą. Na jej podstawie zleceniobiorca świadczy usługi akwizycyjne.
Umowa poręczenia
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Umowa taka musi być zawarta na piśmie.
Umowa przechowania
Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie
Umowa o świadczenie usług
Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.
Umowa spółki cichej
Spółka cicha nie jest opisana w żadnym akcie prawnym. Nie ma poświęconego jej rozdziału w kodeksie cywilnym ani w kodeksie spółek handlowych. Taki rodzaj spółki regulował przedwojenny kodeks handlowy
Umowa o obsługę prawną
Umowa zawierana między klientem a adwokatem lub radcą prawnym. Strony mogą się umówić na prowadzenie wszystkich spraw klienta jak również na dokonanie konkretnej czynności
Umowa odnowienia
Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa'
Umowa użyczenia
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Umowa pożyczki
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa leasingu
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego
Umowa franczyzy
Poprzez umowę franczyzy, franczyzodawca upoważnia kontrahenta do prowadzenia działalności zgodnie ze swoją koncepcją. Franczyzobiorca uzyskuje tzw. pakiet franczyzowy, z którym wiążą się określone prawa i obowiązki.
Umowa rozwiązująca
BEZPŁATNY WZÓR. Umowa rozwiązująca jest zawierana na podstawie przepisów o zasadzie swobody umów. Powoduje ona uchylenie pierwotnego stosunku zobowiązaniowego.
Zapis na sąd polubowny (umowa)
Zapis na sąd polubowny, jako odrębna umowa
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty jest adresowane do dłużnika, który nie uiścił należnej zapłaty w terminie. Poprzedza wniesienie pozwu do sądu.
Umowa dostawy
W umowie strony określają zasady dostarczania określonego towaru. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru.
Umowa kontraktacji
Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia.
Umowa użyczenia
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Umowa uzytkowania nieprawidłowego
W umowie przedmiotem umowy są pieniądze. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.
Licencja
Licencja jest umową o korzystanie z utworu. W jej treści należy oznaczyć pola eksploatacji, na których obowiązuje.
Ugoda
Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.
Umowa spółki cywilnej
Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej musi być zawarta na piśmie.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA