| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/29/13 Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Żary o statusie miejskim, zwanej dalej Gminą.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina zapewnia świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
w następującym zakresie:

1) wyposażania nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych wymienionych w pkt 2 i 3 oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) odbioru przez przedsiębiorcę z nieruchomości każdej ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych;

3) odbioru przez przedsiębiorcę z nieruchomości każdej ilości zebranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych:

a) odpadów ulegających biodegradacji, zielonych oraz bioodpadów,

b) papieru,

c) szkła,

d) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;

4) odbioru przez przedsiębiorcę z nieruchomości każdej ilości wystawionych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

5) przyjmowania od właścicieli nieruchomości przez podmiot prowadzący utworzony w Gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK-iem, selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) nadwyżek nieodebranych z nieruchomości odpadów wymienionych w pkt 2, 3 i 4 w każdej ilości,
z wyłącznym ograniczeniem ilości do 0,5 m3odpadów zielonych z pielęgnacji drzew i krzewów pochodzących z jednej nieruchomości,

b) przeterminowanych leków w każdej ilości,

c) zużytych baterii i akumulatorów w każdej ilości,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w każdej ilości,

e) chemikaliów oraz opakowań po nich w każdej ilości,

f) zużytych opon w każdej ilości,

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 3 m3rocznie z jednej nieruchomości;

6) przekazywania odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

7) administrowania gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Rodzaje pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 w pkt 2 i 3 oraz sposób ich przygotowania do odbioru przez przedsiębiorcę określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Żary o statusie miejskim.

§ 3. 1. Usługi, o których mowa w § 2, będą świadczone w następujący sposób:

1) odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości będzie odbywał się zgodnie
z harmonogramem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 600do 2200, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- odpady zmieszane przy nieselektywnej zbiórce powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w tygodniu,
a przy selektywnej zbiórce - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

- odpady ulegające biodegradacji, zielone oraz bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz nie rzadziej niż raz na miesiąc poza tym okresem,

- odpady selektywnie zebrane - papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - powinny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w kwartale;

b) w zabudowie wielorodzinnej:

- odpady zmieszane przy nieselektywnej zbiórce powinny być odbierane nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
a przy selektywnej zbiórce - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- odpady ulegające biodegradacji, zielone oraz bioodpady powinny być odbierane nie rzadziej niż raz
w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i nie rzadziej niż raz w miesiącu poza tym okresem,

- odpady selektywnie zebrane - papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - powinny być odbierane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w kwartale;

2) przyjmowanie w PSZOK-u selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie odbywać się na bieżąco
w terminach ustalonych w odrębnym regulaminie działania Punktu;

3) w ramach administrowania systemem gospodarki odpadami Gmina zgromadzi dane analityczne do weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Harmonogram odbioru poszczególnych odpadów komunalnych, w uzgodnieniu z Gminą, opracuje przedsiębiorca odbierający odpady oraz powiadomi właścicieli o ustalonych terminach oraz ponadto zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy, na miejskich tablicach ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

§ 4. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, Gmina organizuje PSZOK.

2. Informację o danych firmowych podmiotu prowadzącego PSZOK oraz jego lokalizacji Gmina podaje do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

3. PSZOK przyjmie od właścicieli zamieszkałych nieruchomości nieodpłatnie powstałe nadwyżki odpadów zmieszanych oraz nadwyżki odpadów selektywnie zebranych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, które okresowo nie zmieszczą się w pojemnikach lub workach.

4. PSZOK przyjmie nieodpłatnie meble i inne odpady wielkogabarytowe nie zebrane z nieruchomości przez przedsiębiorcę oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny oraz opony, przy czym sposoby ich zagospodarowania określone w przepisach odrębnych powinny mieć pierwszeństwo przed umieszczeniem w PSZOK-u.

5. Przy przyjęciu do PSZOK-u:

1) odpadów rozbiórkowych i budowlanych z zamieszkałych nieruchomości wymagane będzie wydzielenie
z gruzu budowlanego: tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych,

2) odpadów zielonych z pielęgnacji drzew i krzewów na zamieszkałych nieruchomościach, wymagane będzie by odpady były rozdrobnione.

6. Odpady do PSZOK-u właściciele nieruchomości dostarczają własnym transportem.

7. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że powstały one na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

8. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK-u zostaną określone w akcie o jego utworzeniu i podane do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubus. 2013.158).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krasko

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »