| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Markusy

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 597 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214 , art. 215 , art. 217, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.993.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 13.641.936,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 351.673,00 zł.

§ 2. 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.693.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.211.109,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 482.500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 482.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 300.000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 3.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 306.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 306.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 253.931,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 158.680,00 zł, wydatki - 158.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000,00. zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł ,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),

b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2017 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 r. - 1.000.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piaskowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik Nr 9

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »