| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.2222/423/2010 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego Funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy,dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

Zawarte dnia 29 grudnia 2010r. w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą” , którą reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a Starostwem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 NIP 6381498341, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Starostwem” w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XII/168/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie : współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie ( art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm.) Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina udziela z budżetu na rok 2011 Starostwu dotacji finansowej w wysokości 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł.) z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński . W treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania Punktu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania Punktu.

§ 2. Przekazywanie środków finansowych o których mowa w §1 następować będzie w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa : Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z konta Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6331093926; Regon 000542764

§ 3. Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

§ 4. W terminie do dnia 15.01.2012 Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z wykonania zadania związanego z funkcjonowaniem punktu kurierskiego komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i finansowe.

§ 5. Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w §1 w terminie do 31 grudnia 2011r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.

§ 6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest mgr Joanna Ryłko Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialna jest Aldona Lipiec.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ).

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr Paweł Sadza


Wicestarosta


mgr Henryk Kolarczyk

Wójt


mgr inż. Damian Galusek


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »