| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.2222/423/2010 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego Funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy,dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński

Zawarte dnia 29 grudnia 2010r. w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach ul. Zjednoczenia 60 zwaną w dalszej części Porozumienia „Gminą” , którą reprezentuje: mgr inż. Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice a Starostwem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 NIP 6381498341, REGON 276284710 reprezentowanym przez: mgr Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego, mgr Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego zwanym dalej „Starostwem” w sprawie udzielenia dotacji finansowej dla finansowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XII/168/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie : współfinansowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie ( art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 – z późn. zm.) Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina udziela z budżetu na rok 2011 Starostwu dotacji finansowej w wysokości 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł.) z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Kurierskiego funkcjonującego w Urzędzie Gminy Pawłowice, załatwiającego sprawy rejestracji pojazdów oraz praw jazdy, dla załatwiania których właściwy jest Starosta Pszczyński . W treści niniejszego porozumienia Gmina Pawłowice zobowiązuje się do: 1. zapewnienia niezbędnego do funkcjonowania Punktu pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym, 2. zapewnienia właściwego zabezpieczenia złożonych w Urzędzie Gminy dokumentów, 3. przekazania Staroście środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł. niezbędnych dla funkcjonowania Punktu.

§ 2. Przekazywanie środków finansowych o których mowa w §1 następować będzie w okresach miesięcznych w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Gminę noty obciążeniowej na konto Starostwa : Nr BS Pszczyna 94844800040006122920110001 z konta Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49844700050000001320000001. Urząd Gminy Pawłowice jest podatnikiem podatku VAT; NIP 6331093926; Regon 000542764

§ 3. Porozumienie niniejsze zawarto na czas od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

§ 4. W terminie do dnia 15.01.2012 Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z wykonania zadania związanego z funkcjonowaniem punktu kurierskiego komunikacji, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i finansowe.

§ 5. Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w §1 w terminie do 31 grudnia 2011r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.

§ 6. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest mgr Joanna Ryłko Ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialna jest Aldona Lipiec.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ).

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr Paweł Sadza


Wicestarosta


mgr Henryk Kolarczyk

Wójt


mgr inż. Damian Galusek


reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »