| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczkowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić, że usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Buczkowice, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Po czasie wymienionym w ust. 1, świadczenia realizowane są dodatkowo za odpłatnością.

3. Świadczenia realizowane w czasie wskazanym w ust. 2 w szczególności obejmują:

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami,

2) nadzór nauczyciela nad wypoczywającymi dziećmi (leżakującymi).

4. Za zajęcia określone w ust. 3 ustala się opłatę za 1 godzinę realizowanych zajęć w wysokości 2 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świdczeń dodatkowych. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

6. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/97/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 marca 2008r. w sprawie miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 29 maja 2008r. Nr 98, poz. 2010).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »