| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/136/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku),

Rada Miejska

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje tereny położone w obrębie Stare Bielsko – na północ od ulicy Zapłocie Małe, pomiędzy ulicami gen. Władysława Andersa (dawniej Klubowa) i Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej – zgodnie z rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralne części uchwały to:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000;

2) załącznik nr 1a – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

3) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

4) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:

1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone są w § 4 – 10;

2) ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określone są

w § 11 – 18;

3) zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

§ 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia w zakresie funkcji na terenach oznaczonych symbolem MN oraz U (dotyczy także lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych):

a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, określonych w przepisach odrębnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko z wyjątkiem:

- dróg publicznych o utwardzonej nawierzchni,

- sieci kanalizacyjnych,

- rurociągów służących do przesyłania wody

- linii elektroenergetycznych,

- gazociągów,

- inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

c) zakaz lokalizacji nowych i przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów pełniących funkcje inne niż wymienione w przeznaczeniu terenów, zakaz lokalizacji sportów motorowych, usług związanych z obsługą motoryzacji z wyjątkiem parkingów towarzyszących funkcji określonej w przeznaczeniu terenów, w tym zakaz urządzania składów, magazynowania i sprzedaży części samochodowych,

d) dopuszczenie w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wyłącznie usług podstawowych służących zaspokojeniu codziennych potrzeb mieszkańców takich jak:

- handel detaliczny,

- przychodnie i gabinety lekarskie,

- przedszkola,

- punkty usług rzemieślniczych,

- punkty usług bankowych, pocztowych,

- placówki kulturalno-oświatowe (kluby osiedlowe, punkty biblioteczne, czytelnie itp.),

- usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze).

2) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - obowiązek zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energię elektryczną, olej opałowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

3) przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami - obowiązek prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętym na terenie miasta planem gospodarki odpadami,

4) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) obowiązek odpowiedniego utwardzenia ulic, parkingów i placów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń,

b) zakaz zanieczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych,

c) obowiązek odprowadzenie ścieków zgodnie z § 9 pkt 3,

d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo jedynie z terenów, które nie są predysponowane do wystąpienia osuwisk,

e) obowiązek odprowadzenia wód opadowych wyłącznie w sposób zorganizowany na terenach predysponowanych do wystąpienia osuwisk (z wykluczeniem studni chłonnych),

5) przepisy dotyczące ochrony elementów przyrodniczych:

a) obowiązek ochrony i pielęgnacji drzewostanu, poza przypadkami, o których mowa w lit. b,

b) w uzasadnionych przypadkach, kiedy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa (np. konieczne wycinki zieleni trwałej) – obowiązek podejmowania działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności poprzez kompensację przyrodniczą,

6) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu - zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach oznaczonych symbolami MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

7) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) zakaz umieszczania urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem lit.b,

b) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych, związanych z prowadzeniem działalności w obrębie działki, przy zachowaniu następujących warunków:

- urządzenia o jednakowych wymiarach tablic max. 0,7 m2 ,

- umieszczanie w obrębie bram wejściowych i na elewacjach frontowych budynków na wysokości do górnej krawędzi drzwi wejściowych do budynku.

c) obowiazek stosowania kolorystyki ścian zewnętrznych w gamie kolorów pastelowych lub kolorystyki materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.),

d) obowiązek realizacji kolorystyki dachów w odcieniach ciemnego brązu, grafitu bądź kolorystyki materiałów naturalnych,

e) zakaz stosowania okładzin ściennych z tworzyw sztucznych,

f) obowiązek stosowania ażurowych ogrodzeń bez podmurówki oraz zakaz realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

§ 5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem ustala się:

1) obowiązek dostosowania scalania i podziału nieruchomości do ustaleń planu w zakresie linii rozgraniczających oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;

2) obowiazek zapewnienia dostępności komunikacyjnej do drogi publicznej np. przez wydzielone ciągi pieszo-jezdne o minimalnej szerokości 6 m lub przez służebność drogową.

§ 6. W zakresie szczególnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:

1) zachowanie stref technicznych ograniczonej zabudowy i ich zagospodarowanie na warunkach określonych przez administratora sieci:

a) dla linii napowietrznej 110 kV po 15 m od osi linii,

b) dla linii napowietrznej 15 kV po 8 m od osi linii,

c) dla linii kablowych 0,4kV i 15 kV po 1 m od osi linii,

d) dla linii napowietrznych niskiego napięcia po 3 m od osi linii,

e) dla stacji transformatorowych strefa wolna od zabudowy 5x5 m.

2) zachowanie stref technicznych wolnych od zabudowy dla gazociągów;

3) zachowanie stref technicznych dla wodociągów i kanalizacji na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) dla obiektów o wartościach zabytkowych wyodrębnionych graficznie na rysunku planu:

a) dopuszcza się prowadzenie remontów i prac budowlanych,

b) zakaz przekształceń powodujących obniżenie wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektów i ich bezpośredniego otoczenia,

c) dopuszcza się zmianę funkcji obiektów pod warunkiem nie powodowania utraty cech stylowych obiektu i zmian gabarytów, bryły, kształtu dachu i detalu architektonicznego - dotyczy terenów oznaczonych symbolem U,

d) w przypadkach utraty wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektu, dopuszcza się jego rozbiórkę na warunkach określonych przez organ właściwy do spraw ochrony zabytków, po przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych.

2) dla obiektów linii obronnej z okresu II wojny światowej wyodrębnionych graficznie na rysunku planu:

a) obowiązek zachowania architektury schronów, zabezpieczenie przed dewastacją i plantowaniem najbliższego otoczenia,

b) obowiazek wykorzystania do celów rekreacyjnych i edukacyjnych.

3) obowiązek ochrony terenów objętych strefą obserwacji archeologicznej o promieniu 40 m wyodrębnionych graficznie na rysunku planu poprzez uzyskanie warunków wojewódzkiego konserwatora zabytków dla wszelkich inwestycji budowlanych, a także prac ziemnych, w tym melioracyjnych oraz związanych z infrastrukturą techniczną.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:

1) w terenie oznaczonym symbolem 76_US,Z-01, 76_Z-02 do 76_Z-05 - w obszarach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych wyodrębnionych graficznie na rysunku planu oraz w obszarach o spadkach terenu 12o i powyżej:

a) dopuszcza się przekształcanie terenu w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz nie generujący powstawania osuwisk (np. poprzez tworzenie sztucznych skarp i nasypów, nie umocnionych wykopów itp.),

b) obowiązek zagospodarowania poszczególnych działek w sposób przeciwdziałający niekorzystnym zjawiskom związanym z ulewnymi deszczami oraz topnieniem śniegu,

c) obowiązek zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.

2) w terenach oznaczonych symbolami 76_MN-03, 76_MN-08, 76_MN-11, 76_MN-14, 76_MN-16, 76_MN-18, 76_MN-19, 76_MN-23, 76_MN-24 oraz 76_UK-01, na fragmencie ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 76_KDL-02, a także ulicach dojazdowych oznaczonych symbolami 76_KDD-03, 76_KDD-10, 76_KDD-11, 76_KDD-14, 76_KDD-16, 76_KDD-17, 76_KDD-21 oraz 76_KDD-22 w obszarach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych oznaczonych na rysunku planu oraz w obszarach przeznaczonych pod zabudowę o spadkach terenu 12o i powyżej:

a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych po uzyskaniu geotechnicznych warunków posadowienia dopuszczających realizację inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) dopuszcza się przekształcanie terenu jedynie w sposób zachowujący w maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz nie generujący powstawania osuwisk (np. poprzez tworzenie sztucznych skarp i nasypów, nie umocnionych wykopów itp.),

c) obowiazek zagospodarowania poszczególnych działek w sposób przeciwdziałający niekorzystnym zjawiskom związanym z ulewnymi deszczami oraz topnieniem śniegu,

d) obowiazek zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zasady obsługi komunikacyjnej - dojazd od ulicy gen. Władysława Andersa poprzez projektowaną ulicę lokalną i od ulicy Międzyrzeckiej poprzez zbiorczą ulicę Sobieskiego oraz projektowane ulice lokalne i dojazdowe, a także ciągi komuunikacyjne nie wyodrębnione w planie, słuzebnosć drogową itp.

2) zasady zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni gospodarczych,

c) na terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych prowadzenie robót związanych z budową sieci z uwzględnieniem warunków podanych w § 8, pkt.2 lit. a, b.

3) zasady odprowadzenia ścieków:

a) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji, zgodnie z warunkami dysponenta sieci z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych i następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków,

c) dopuszcza się budowę ściekowych pompowni sieciowych oraz oczyszczalni ścieków,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanałami deszczowymi, powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejących cieków lub gruntu, (nie dotyczy terenów predysponowanych do osuwania się mas ziemnych),

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (placów, tarasów, dojść, dojazdów) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru i kamienia),

f) obowiązek oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających z ulic i parkingów,

g) na terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych prowadzenie robót związanych z budową sieci z uwzględnieniem warunków podanych w § 8, pkt.2 lit. a, b.

4) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną terenów oznaczonych symbolami 76_MN-01 do 76_MN-25 poprzez:

- projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV, zlokalizowane w terenach oznaczonych symbolami 76_MN-09 oraz 76_MN-16,

- istniejące stacje transformatorowe słupowe 15/0,4 kV, zlokalizowane w terenach oznaczonych symbolami 76_U-01, 76_MN-22, oraz poza granicami opracowania, przy ulicy Zapłocie Małe,

- sieć napowietrzną niskiego napięcia prowadzoną w pasach ulic i dojazdów,

- przyłącza niskiego napięcia określone przez dysponenta sieci i w warunkach przyłączenia.

b) zasilanie w energię elektryczną terenów oznaczonych symbolami 76_U-01 i 76_U-02 poprzez:

- istniejącą stację transformatorową wieżową 15/04kV, zlokalizowaną w terenie oznaczonym symbolem 76_U-01,

- sieć napowietrzną niskiego napięcia prowadzoną w pasach ulic i dojazdów,

- przyłącza niskiego napięcia określone przez dysponenta sieci w warunkach przyłączenia.

c) dopuszczenie przebudowy linii średniego i niskiego napięcia na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci.

5) zasady zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszcza się zaopatrzenie z istniejących gazociągów średnioprężnych i sieci niskiego ciśnienia, od których należy wykonać odgałęzienia wraz z podłączeniami do budynków,

b) na terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych prowadzenie robót związanych z budową sieci z uwzględnieniem warunków podanych w § 8, pkt.2 lit. a, b.

6) dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu, w wysokości:

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami MN oraz U;

2) 0% dla pozostałych terenów.

§ 11. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_MN-01 do 76_MN-25 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca:

a) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, w tym ulic wewnętrznych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych itp.,

b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej i szeregowej lub innych form zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zwiększonej intensywności,

c) dopuszcza sie lokalizację garaży wbudowanych lub wolno stojących,

d) zakaz lokalizacji zespołów garaży,

e) zakaz lokalizacji usług wolno stojących.

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) minimalna wielkość działek budowlanych:

- w terenach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych 12 arów,

- w pozostałych terenach 8 arów,

- dopuszcza się lokalizację budynków na działkach mniejszych, wydzielonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

b) obowiązek lokalizacji max. jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na działce budowlanej,

c) wysokość zabudowy:

- mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej max. 10 m,

- garaży – max. 5 m.

d) powierzchnia zabudowy pod budynkami - max. 20% powierzchni działki budowlanej, lecz nie więcej niż 240 m2 ,

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki budowlanej,

f) dach kalenicowy dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 30o - 45o ,

- dla garaży dopuszcza się dachy inne niż wyżej wymienione.

g) maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 4 m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych i lokalnych,

h) zakaz dalszego zbliżania budynków w kierunku krawędzi jezdni dla działek zabudowanych budynkami zlokalizowanymi w odległości mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczających ulic,

i) lokalizacja miejsc postojowych na własnej posesji: min. 2 miejsca na 1 dom mieszkalny oraz w przypadku lokali użytkowych dodatkowo min. 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków zgodnie z warunkami podanymi w pkt 1 i 2,

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.

§ 12. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_U -01 do 76_U -02 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi nie powodujące ponadnormatywnych emisji substancji oraz energii do środowiska:

a) dopuszcza się mieszkania towarzyszące zabudowie usługowej,

b) dopuszcza się lokalizację parkingów, obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną dla obsługi funkcji podstawowej, w tym ulic wewnętrznych i ciągów pieszych

c) zakaz lokalizacji:

- usług związanych z naprawą i obsługą pojazdów mechanicznych, wulkanizacją, lakiernictwem, blacharstwem oraz ze sprzedażą paliw do pojazdów mechanicznych itp.,

- działalności usługowo-produkcyjnej, np. szklarstwa, kamieniarstwa, ślusarstwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych itp.,

- usług związanych ze sprzedażą złomu i odpadów metalowych oraz innych produktów odpadowych i surowców wtórnych,

- handlu hurtowego oraz usług związanych z przeładunkiem, magazynowaniem, składowaniem i konfekcjonowaniem towarów,

- usług powodujących uciążliwość akustyczną i zapachową,

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy pod budynkami - max. 50% powierzchni działki budowlanej,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni działki budowlanej,

c) wysokość zabudowy - max 10 m,

d) dopuszcza się dachy kalenicowe dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30o - 45o ,

e) maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy odległa 4 m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych,

f) lokalizacja parkingów i stanowisk garażowych na własnej posesji stosownie do projektowanej funkcji - min. 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej usług.

3) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych zgodnie z warunkami podanymi w § 11 pkt. 1 i 2;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.

§ 13. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami 76_UK-01 i 76_UK-02 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi kultury związane z zespołem zabytkowych polskich fortyfikacji z 1939 roku;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) wyeksponowanie zabytkowych fortów,

b) zakaz lokalizacji budynków,

c) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanej z istniejącymi fortami, w tym umieszczenie tablic informacyjnych o historii bielskich fortyfikacji z 1939 roku na podstawie wszelkich dostępnych opracowań,

d) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną, w tym parkingów.

3) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.

§ 14. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_US,Z-01 do 76_US,Z-02 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – usługi sportu i rekreacji oraz zieleń wysoka, niska i łąki (np. pole golfowe, parki kulturowe, etnograficzne, ogrodnictwo itp.);

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji budynków z wyjątkiem obiektów stanowiących eksponaty np. parku etnograficznego itp.,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną,

c) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, obiektów małej architektury, altan, punktów widokowych, szlaków turystycznych itp.

3) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.

§ 15. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_Z-01 do 76_Z-05 ustala się:

1) przeznaczenie terenu – łąki, zieleń wysoka i niska;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji budynków,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych.

3) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10

§ 16. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_KDZ-01 do 76_KDZ-02 ustala się:

1) przeznaczenie terenu –– ulice zbiorcze oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu - min.20 m,

3) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.

§ 17. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_KDL-01 do 76_KDL-04 ustala się:

1) przeznaczenie terenu –– ulice lokalne oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających:

- dla odcinka 76_KDL-01 - 12 m,

- dla pozostałych odcinków - 15 m.

b) odcinek ulicy oznaczonej symbolem 76_KDL-01 zakończony placem do zawracania,

c) chodniki lub pobocza w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.

§ 18. Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami od 76_KDD-02 do 76_KDD-24 ustala się:

1) przeznaczenie terenu –– ulice dojazdowe oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających:

- dla odcinków ulic prowadzących ścieżki rowerowe i oznaczonych symbolami 76_KDD-02, 76_KDD-11, 76_KDD-13 oraz dla odcinka 76_KDD-24 - 12 m,

- dla odcinka oznaczonego symbolem 76_KDD-14 - 8 m,

- dla pozostałych odcinków 10 m,

b) odcinki ulic oznaczone symbolami 76_KDD i kolejnymi numerami 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 18, 22 zakończone placami do zawracania,

c) chodniki lub pobocza w zależności od lokalnych uwarunkowań.

3) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-10.


Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 20. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/136/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik1.jpg

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - pomiędzy ulicami gen. Władydsława Andersa i Jana III Sobieskiego – rysunek planu w skali 1:2000;

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VII/136/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik1a.jpg

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - pomiędzy ulicami gen. Władydsława Andersa i Jana III Sobieskiego – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym;

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/136/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - pomiędzy ulicami gen. Władydsława Andersa i Jana III Sobieskiego - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/136/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa w Starym Bielsku - pomiędzy ulicami gen. Władydsława Andersa i Jana III Sobieskiego - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »