| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 19 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żarki lub jej jednostkom podległym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Gminie Żarki lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2. Przez „należności” należy rozumieć sumę należności:
1) głównej,
2) odsetek od należności głównej,
3) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne).
3. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności odbywa się w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie).
§ 2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 3. 1. Postanawia się o stosowaniu z urzędu ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko wtedy, gdy zobowiązany nie pozostawił spadkobierców lub gdy odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
§ 4. 1. W przypadkach, gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu określenie sytuacji majątkowej i rodzinnej dłużnika, na wniosek dłużnika:
1) termin spłaty całości lub części należności może zostać odroczony lub spłata całości lub części należności może zostać rozłożona na raty ,
2) należności mogą w całości lub części zostać umorzone.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
4. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, o którym mowa w ust. 6.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych w umowie (porozumieniu), pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, w tym również za okres, o którym mowa w ust. 4.
6. Z wnioskiem o przyznanie ulgi występuje dłużnik. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
7. Czynności związane z postępowaniem wyjaśniającym, o którym mowa w ust. 1 poprzedzającym udzielenie ulgi wykonuje komórka organizacyjna urzędu właściwa w danej sprawie.
8. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty cywilnoprawnych należności gminnych (należność główna, odsetki, należności uboczne) uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z wyłączeniem § 5.
9. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności, odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty.
§ 5. 1. W odniesieniu do należności przypadających jednostce podległej Gminie Żarki których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), uprawnionym do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności jest kierownik danej jednostki.
2. W przypadku, gdy dana jednostka podległa dysponuje rachunkiem dochodów własnych, uprawnionym do stosowania ulg w zakresie określonym w ust. 1 jest kierownik danej jednostki.
3. W przypadkach należności cywilnoprawnych, o których mowa w ust. 1 i 2 czynności związane z postępowaniem wyjaśniającym poprzedzającym udzielenie ulgi, wykonuje jednostka podległa gminie właściwa w danej sprawie.
§ 6. W przypadku, gdy ulga w zakresie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), udzielenie ulgi następuje zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki oraz kierownik jednostki podległej może uchylić decyzję o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu okazały się niezgodne ze stanem faktycznym, bądź dłużnik wprowadził uprawnionego do zastosowania ulgi w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żarki lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »