| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 151/XVI/2011 Rady Gminy w Koszęcinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. z 25 października 2011 nr 95, poz. 961) oraz art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni, - 0,75 zł.

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, - 4,24 zł.

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, - 0,21 zł. z zastrzeżeniem: gruntów zajętych na drogi nie zaliczone do dróg publicznych oznaczone w ewidencji gruntów jako „dr” bez klasyfikacji od 1 m2 powierzchni - 0,05 zł.

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 0,61 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 18,17 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, - 10,05 zł.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,31 zł.

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, - 4,31 zł. z zastrzeżeniem: budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,77 zł.

3. od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 - 2 % ich wartości .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 538/LVII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz uchwała nr 19/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 538/LVII/2010 z dnia 28 października 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »