| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 31 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z   późn. zm.) Rada Gminy Chybie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się stypendia sportowe zwane dalej "stypendiami" dla sportowców, które są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodników wysokiego poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej proces szkolenia.  

2.   Wójt Gminy Chybie może przyznać stypendium z   własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek klubów i   stowarzyszeń sportowych mających siedzibę i   działających na terenie Gminy Chybie.  

3.   Wzór wniosku o   przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.  

§   2.   Stypendia mogą być przyznawane na okres od 3   do 12 miesięcy w   danym roku kalendarzowym, zwany dalej okresem stypendialnym.  

§   3.   1.   Stypendium może otrzymać i   pobierać zawodnik, który spełnia następujące kryteria:  

1)   uprawia następujące dyscypliny sportu: tenis stołowy, piłkę nożną, gimnastykę - indywidualnie lub zespołowo w   kategorii kadet, junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior,  

2)   reprezentuje barwy i   jest członkiem klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej mającego siedzibę i   działającego na terenie Gminy Chybie,  

3)   posiada status amatora - uprawia sport na podstawie innej niż umowa o   pracę lub umowa cywilno- prawna i   nie otrzymuje za to wynagrodzenia,  

4)   posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w   zawodach,  

5)   osiągnął wysokie wyniki w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określone w   ust.2 i   ust. 3   w roku, w   którym stypendium może być przyznawane.  

2.   Za wysokie wyniki w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym w   dyscyplinach określonych w   § 3, ust. 1   uznaje się:  

1)   udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym,  

2)   zajęcie I, II lub III miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ogólnopolskim,  

3)   zajęcie I, II lub III miejsca we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim  

3.   Za wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym w   grach i   rozgrywkach zespołowych oraz drużynowych uznaje się:  

1)   zakwalifikowanie się zawodnika do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w   oficjalnych rozgrywkach ligowych ekstraklasy, I   lub II ligi,  

2)   członkostwo w   kadrze narodowej w   kategorii kadet, junior, młodzieżowiec.  

§   4.   Stypendia przyznaje się w   ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w   budżecie Gminy Chybie w   danym roku kalendarzowym.  

§   5.   1.   Wysokość miesięcznego stypendium w   dyscyplinach indywidualnych wynosi brutto:  

1)   600,00 zł dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   ust. 2   pkt.1,  

2)   400,00 zł dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   ust. 2   pkt.2,  

3)   200,00 zł dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3ust. 2   pkt.3,  

2.   Wysokość miesięcznego stypendium w   dyscyplinach zespołowych i   drużynowych wynosi brutto 400,00 zł dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w   § 3   ust. 3   pkt. 1-2 .  

3.   Przyznane stypendium wypłacane jest do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w   kasie Urzędu Gminy w   Chybiu lub przekazywane przelewem na wskazany przez stypendystę indywidualny rachunek bankowy, a   w przypadku stypendysty niepełnoletniego na wskazany rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego.  

4.   Kluby i   stowarzyszenia, których zawodnicy pobierają stypendia, zobowiązane są w   terminie do 5-go dnia każdego miesiąca do złożenia w   Urzędzie Gminy w   Chybiu zestawienia za miesiąc poprzedni zawodników uprawnionych do otrzymywania stypendiów informując jednocześnie o   spełnieniu przez zawodnika wszystkich kryteriów zawartych w   niniejszej uchwale.  

§   6.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium należy składać w   Urzędzie Gminy w   Chybiu do 30 września roku poprzedzającego okres stypendialny.  

2.   W przypadku stwierdzenia braków formalnych w   złożonym wniosku o   przyznanie stypendium wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.  

3.   Wniosek o   przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

1)   złożenia po terminie;  

2)   nieusunięcia braków formalnych wniosku w   terminie określonym w   ust. 2;  

3)   cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę  

§   7.   1.   Stypendia przyznaje Wójt Gminy Chybie w   drodze zarządzenia.  

2.   Informację o   przyznaniu stypendium podaje się do publicznej wiadomości.  

§   8.   1.   Wójt Gminy Chybie pozbawia stypendium zawodnika jeśli zawodnik:  

1)   zakończył karierę sportową,  

2)   ukarany został karą zawieszenia w   prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z   regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy albo stowarzyszenie sportowe,  

3)   rażąco naruszył przepisy prawa,  

4)   otrzymuje stypendium z   innych źródeł,  

5)   w trakcie trwania okresu stypendialnego podpisał umowę z   klubem lub innym podmiotem gospodarczym upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z   tytułu uprawiania sportu,  

6)   przestał spełniać kryteria pobierania stypendium.  

2.   W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z   powodu czasowej niezdolności zdrowotnej, stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3   miesiące. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji procesu szkoleniowego, pozbawia się go stypendium.  

3.   Utrata prawa do stypendium następuje począwszy od miesiąca następnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w   ust. 1.  

4.   O pozbawieniu stypendium Wójt Gminy Chybie zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe.  

5.   Macierzysty klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe zobowiązane jest do niezwłocznego powiadomienia w   formie pisemnej Wójta Gminy Chybie o   okolicznościach stanowiących podstawę pozbawienia zawodnika stypendium.  

§   9.   1.   Uchwała ma zastosowanie do wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym osiągniętych po 1   czerwca 2012r.  

2.   W roku 2012 wnioski o   przyznanie stypendium należy składać w   terminie 14 dni od wejścia w   życie uchwały, a   stypendium może być przyznane za okres poprzedzający wejście w   życie uchwały, z   możliwością przedłużenia w   kolejnym roku kalendarzowym na okres do zakończenia sezonu rozgrywkowego w   danej dyscyplinie sportu.  

§   10.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/135/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

2012 08 08 załacznik  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »