| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   11 kwietnia 2012r., poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie-   Rada Miejska Łazach uchwala co następuje  

§   1.   1.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Łazy, na której zamieszkują  mieszkańcy, zryczałtowaną  opłatę,  odbierane będą  wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

a)   zmieszane odpady komunalne,  

b)   papier i   tektura,  

c)   szkło,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   opakowania wielomateriałowe,  

f)   metale,  

g)   odpady komunalne ulegające biodegradacji i   odpady zielone,  

h)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

2.   W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Łazy zryczałtowanej miesięcznej opłaty, będą odbierane w   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych  następujące rodzaje odpadów:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyte opony,  

d)   tekstylia, ubrania,  

e)   odpady budowlane i   rozbiórkowe pochodzące z   drobnych prac remontowych, które powstały w   wyniku prowadzenia drobnych  robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia  zamiaru prowadzenia robót do starosty.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane będą w   każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości na której zamieszkują  mieszkańcy.  

§   2.   1.   Odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  winno być  prowadzone z   następującą częstotliwością:  

a)   odpady komunalne zmieszane:  

-   z  terenu zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu.  

-   z  terenu budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż 1   raz w   tygodniu.  

b)   selektywnie zbierane odpady  których mowa w   § 1   pkt. 1   lit. b-g gromadzone oddzielnie w   odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w   tzw. gniazda,  zgodnie z   harmonogramem podanym do publicznej wiadomości, z   częstotliwością  nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu.  

c)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe w   tym zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny wystawione przez  mieszkańców nieruchomości jednorodzinnej lub budynków wielolokalowych - jeden raz na pół roku, zgodnie z   harmonogramem.  

2.   Odbiór  odpadów komunalnych zgromadzonych w   pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie  bezpośrednio sprzed nieruchomości.    

3.   Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być  wystawione w   w/w miejscach w   dniu odbioru zgodnie z   harmonogramem do godz. 7:00.  

§   3.   1.   Ustala się , że do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy bezpłatnie mogą oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne, o   których mowa w   § 1   ust. 1   lit. b-h, w   przypadku  gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

2.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

3.   Informacje o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina poda do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »