| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/725/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/304/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Opiekuńczemu w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Mysłowicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/304/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 21 otrzymuje brzmienie:

"Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

- organu, który utworzył Zakład, NFZ lub innych jednostek uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

- ze świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym w ramach kontraktu NFZ,

- jednostek uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

- instytucji ubezpieczeniowych,

- innych zakładów opieki zdrowotnej,

- osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem,

- za świadczenia nie przysługujące w ramach podpisanych przez PZOZ ORO
w Mysłowicach umów z NFZ,

- organizacji społecznych i innych.

2) z wydzielonej działalności (np. wynajem pomieszczeń, odpłatność za wyżywienie, prowadzenie szkoleń, kursów oraz praktyk zawodowych i inne o podobnym charakterze).

3) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej i innej,

4) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

5) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w trwałym zarządzie Zakładu.

6) na realizację zadań i programów zdrowotnych i pilotażowych oraz promocję zdrowia.

7) zakład może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą, inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, w celu uzyskania środków na działalność statutową, jednakże działalność ta nie może w żaden sposób kolidować z działalnością podstawową."

2. § 22 otrzymuje brzmienie:

"1. Statut zakładu nadaje Rada Miasta Mysłowice.

2. Zmiany w statucie uchwala Rada Miasta Mysłowice.

3. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w Uchwale Rady Miasta Mysłowice o nadaniu Statutu.

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut nadany Uchwałą Rady Społecznej
Nr 3/2003 z dnia 13.11.2003 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XVIII/210/2003 z dnia 27.11.2003 r. z późn. zm."

3. § 23 skreślony

4. Załącznik Nr 2 do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach z dnia 24 listopada 2011 r.otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/725/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach z dnia 24 listopada 2011 r.

1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, 41-404 Mysłowice ul. Laryska 7:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci (HC.2.2 PKD85.14, 2301 )

Poradnia Rehabilitacji (HC.1.3.3.; PKD 85.14; 1300)

Zespół Pracowni Fizjoterapii (HC.1.3.3.; PKD 85.14;1310)

Pracownia Masażu Leczniczego (HC.1.3.3.; PKD 85.14;1320)

2. Zespół Poradni Specjalistycznych, 41-400 Mysłowice ul. Laryska 7

Poradnia Zdrowia Psychicznego (HC.1.3.3; 85.14; 1700)

Poradnia Neurologiczna (HC.1.3.3.; PKD 85.14; 1220)

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci (HC.1.3.3.; PKD 85.14; 1221)

Poradnia psychologiczna (HC.1.3.3.; PKD 85.14; 1790)

Poradnia psychologiczna dla dzieci (HC.1.3.3.; PKD 85.14; 1791)

Poradnia Logopedyczna (HC.1.3.3; PKD 85.14; 1616)

3. Ośrodek Opiekuńczo - Edukacyjny , 41-400 Mysłowice ul. Laryska 7

Sekcja Edukacyjna

Sekcja Opiekuńczo – Wychowawcza

Punkt Wczesnej Interwencji

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »