| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/275/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

678 962,64

w tym: dochody majątkowe

0,00

678 962,64

Wpłyyw ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

678 962,64

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0,00

5 770 642,42

w tym: dochody bieżące

0,00

5 770 642,42

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

7 840,00

Podatek od nieruchomości

0,00

5 462 802,42

Podatek dochodowy od osób prawnych

0,00

150 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

150 000,00

Ogółem:

0,00

6 449 605,06

§ 2.

1. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

0,00

473 200,00

60013

Drogi publiczne powiatowe

0,00

155 500,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

155 500,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

155 500,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

317 700,00

w tym:

- Wydatki bieżące

0,00

197 700,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

197 700,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

197 700,00

- Wydatki majątkowe

0,00

120 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

120 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

2 055 500,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

2 055 500,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

2 055 500,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

55 500,00

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0,00

1 000 000,00

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0,00

1 000 000,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

52 000,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

52 000,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

52 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

52 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

3 270 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

3 270 000,00

w tym:

- Wydatki majątkowe

0,00

3 270 000,00

w tym:

/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

3 270 000,00

926

Kultura fizyczna

0,00

2 300,00

92601

Obiekty sportowe

- Wydatki bieżące

0,00

2 300,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

0,00

2 300,00

w tym:

- wynagrodzenia i składki od naliczone

0,00

2 300,00

Ogółem:

0,00

5 853 000,00

§ 3.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.711.632,46 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.060.758,44 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1/zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.060.758,44 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonać zmiany załącznika Nr 9 wydatki majątkowe, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika Nr 14 - Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych który przyjmuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Dokonać zmiany załącznika Nr 13 - Dotacje i wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi , który przyjmuje treśc jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Dokonać zmiany załącznika Nr 12 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Czernichów w 2013 roku , który przyjmuje treść jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 36.708.106,11 zł w tym: dochody bieżące 26.573.850,00zł i wydatki w wysokości: 38.768. 864,55 zł , w tym:wydatki bieżące: w wysokości 20.860.307,18zł. Deficyt budżetowy wynosi 2.060.758,44 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.060.758,44 zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/275/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

4 711 632,46

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

4 711 632,46

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

0,00

Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

36 708 106,11

3.

Razem (1+2)

41 419 738,57

4.

Wydatki budżetu

902

38 768 864,55

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

1 604 692,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

656 700,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

389 482,02

8

Razem rozchody

2 650 874,02

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

41 419 738,57


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/275/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE NA 2013 ROK

L.p.

Nazwa zadania

Dział

Rozdz.

§

kwota w zł.

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu ŻYWIECKIM na cele gospodarcze, kulturalne społeczne

700

70005

6050( 2.271.114,53),6059(1.499.077,79),6057(7.894.774,09)

11 664 966,41

2

Nabywanie gruntów

700

70005

6060

30 000,00

3

Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Międzybrodziu Bialskim- nawierzchnia boiska

926

92601

6050

34 600,00

4

Budowa placu rekreacyjnego dla dzieci w Międzybrodziu Żywieckim

926

92601

6050

34 600,00

5

Remont , modernizacja Gm.Oś. Kultury w Tresnej ( bud. obok UG Czer.)

700

70005

6050

25 300,00

6

Budowa boiska w Czernichowie w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły

926

92601

6050

34 600,00

7

Dotacja na zadania inwestycyjne dla ZUP Isepnica w Międzybrodziu Bialskim

900

90001

6210

200 000,00

8

Budowa budynku Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim

750

75023

6050

1 100 000,00

9

Projekt na oświetlenie uliczne w Tresnej,przysiółek ZONIE przy drodze woj. Nr 946

900

90015

6050

10 000,00

10

Projekt na budowę drogi w M. Żywieckim , ul. Słoneczna

600

60016

6050

5 000,00

11

Budowa kanalizacji sanitarnej we M. Bialskim - etap 2 zadanie 2- budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Basiury i Orionówka w Międz. Bialskim

900

90001

6050

57 300,00

12

Modernizacja instalacji wodnej , instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

60 300,00

13.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul.Kasperków 8 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

4 800,00

14.

Zakup i wdrożenie programu do obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

18 000,00

15.

Zakup zestawów komputerowych na stanowiska obsługi gospodarki odpadami

750

75023

6050

7 800,00

16.

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

926

926

6059(447.253,60), 6057( 521.037,36)

968 290,96

17

Projekt budowlano-wykonawczy remontu i adaptacji pomieszczeń e budynku przy ul.Ks.pra.Jana Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim

700

70005

6050

55 500,00

18

Modernizacja instalacji wew. Zasilającej w wodę Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie

801

80101

6050

7 000,00

19

Modernizacja łazienek w przyziemiu w SP Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

801

80101

6050

45 000,00

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna

901

90001

6050

270 000,00

21

Modernizacja ul.Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie

600

60016

6050

120 000,00

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nw Międzybrodziu Bialskim - etap II

900

90001

6050

3 000 000,00

23

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1403 S w Międzybrodziu Bialskim "

600

60013

6300

30 000,00

24

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " projekt przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej w Międzybrodziu Bialskim

600

60013

6300

65 500,00

25

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego dla zadania " budowa chodnika w ciągu drigi wojewódzkiej nr 948 w Czernichowie - etap III"

600

60013

6300

60 000,00

ogółem ;

17 908 557,37


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/275/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych w 2013 roku

L.p.

Treść Projektu

Cel

Okres realizacji

nakłady ogółem

udział gminy razem

Udział śr. Gminy w 2013 r.

Udział śr. Gminy w 2014 r.

Udział śr. Gminy w 2015 r.

Udział śr. Unijnych w 2012 r.

Udział śr. Unijnych w 2013 r.

Udział śr. Unijnych w 2014r. r.

Udział śr. Unijnych w 2015 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu

1

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne

Poprawa infrastruktury kulturalnej

2012-2013

12.347.128,00

3.272.516,56

3.770.192,32 ( w tym k.niekwalif.( 6050)-2.271.114,53)

0,00

0,00

579.837,35

7 894 774,09

0,00

0,00

UG Czernichów

2

Akademia rozwoju - lepszy start w edukację

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

2 013

114 711,00

0,00

0,00

0,00

91 611,00

23 100,00

0,00

0,00

GZO Czernichów

3

Aktywna integracja w Gminie Czernichów

Aktywacja ludzi bezrobotnych

2 013

190 000,00

24 700,00

12 350,00

0,00

0,00

82 650,00

82 650,00

0,00

0,00

GOPS Czernichów

4

Budujemy przyszłość -program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

2013-2015

444 200,00

35 536,00

10 617,60

16 240,00

8 678,40

0,00

122 102,40

186 760,00

99 801,60

GZO Czernichów

5

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

Poprawa infrastruktury sportowej

2013-2014

1 443 286,45

666 645,02

447 253,60

219 400,42

0,00

0,00

521 037,36

255 595,07

0,00

UG Czernichów


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/275/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Dotacje i Wydatki  na  programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p.

Treść Projektu

Cel

Okres realizacji

nakłady ogółem

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków na finansowanie wydatkow na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2010 r.

Udział środków unijnych w 2013 r.

Udział środków gminnych 2013 r.

Wydatki na programy finansowane z udz. Śr. unijnych w 2013 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wykonywania projektu programu

1.

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne

Poprawa infrastruktury kulturalnej

2012-2013

12.347.128,00

6 894 774,09

7 894 774,09

3 770 192,32

11 664 966,41

UG Czernichów

2.

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

Poprawa infrastruktury sportowej

2013-2014

1 443 286,45

776 632,43

521 037,36

447 253,60

968 290,96

UG Czernichów

Razem

7 671 406,52

8 415 811,45

4 217 445,92

12 633 257,37


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/275/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W 2013 ROKU

LP

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RAZEM

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje podmiotowe

Dotacje celowe związane z realizacją zadań J.S.T.

1

600

60004

0,00

0,00

476 676,00

0,00

0,00

0,00

476 676,00

2

851

85154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

3

801

80104

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

4

921

92105

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

5

921

92116

0,00

342 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 640,00

6

926

92605

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

7

851

85158

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

8

750

75095

0,00

0,00

2 090,00

0,00

0,00

0,00

2 090,00

9

900

90001

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

10

600

60013

0,00

0,00

155 500,00

0,00

0,00

0,00

155 500,00

RAZEM

0,00

342 640,00

866 766,00

0,00

0,00

95 000,00

1 304 406,00


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/275/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Czernichów

Nr XXVII/275/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku

I. Dochody

1. Dział 700- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 678.962,64 zł z tyt. sprzedaży działek budowlanych w Międzybrodziu Bialskim

2. Dział 756 - zwiększono dochody bieżące o kwotę 5.770.642,42 zł z tyt. wpłat mieszkańców Gminy zw. z gospodarką  , segregacją śmieci w kwocie 150.000,00zł,wzrost podatku dochodowego od os. pr. o 150.000,00zł ( powstanie i funkcjonowanie nowego zakładu pracy na ośrodku PKS Czernichów), wpływ renty planistycznej -7.840,00zł , wzrot pod. Od nieruchomości od os. prawnych o kwotę 5.462.802,42 zł w związku ze znacznym wzrostem wartości budowli , min.w PGE Energia Odnawialna w M. Bialskim oraz w związku z nowo powstałym podmiotem w Czernichowie na terenie PKS Czernichów - duży, całodobowy  ośrodek dla osób starszych

II. Wydatki

1. Dział 600

rozdział 60013 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 155.500,00zł na pomoc finansowa dla  Samorządu Woj. na nast., zadania:

- Budowa chodnika w ciągu dr. Woj.  Nr 948 w Czernichowie - etap III,

- Koncepcja przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową 1403 S w Międzybrodziu Bialskim,

- Projekt  przebudowy dwustronnych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z projektem przebudowy dr.woj. W Międzybrodziu Bialskim

rozdział 60016 - zwiększono wydatki bieżące 197.700,00zł, w tym;usługi m.in.. Na odśnieżanie 150.000,00zł , na usługi na dr. Gminne - 20.000,00zł , zakup materiałów na dr. Gm-27.700,00zł

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00zł na zadanie:

- modernizacja ulicy  Handlowej i 11-go Listopada w Czernichowie

2. Dział 700 rozdział 70005- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.055.500,00zł w tym : 55.500,00zł na opr. Projektu bud.wykonawczego remontu i adaptacji  pomieszczeń w bud. Ośrodka Zdrowia w M.Bialskim,  2.000.000,00zł na zadanie Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego w Międz. Żywieckim( flamingo) 1.000.000,00zł( 6057)koszty kwalifikowane  , 1.000.000,00zł ( 6050) koszty niekwalifikowane

3. Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększono wydatki  majątkowe o kwotę 52.000,00zł, w tym: 7.000,00zł - modernizacja inst. Wew, zasilającej w wodę ZSz P w Czernichowie, 45.000,00zł - modernizacja łazienki w przyziemiu w SP NR 2 w Międzybrodziu Bialskim.

4. Dział 900-rozdział 90001 zwiększono  wydatki  majątkowe o kwotę 3.270.000,00zł , w tym na zadania: 3.000.000,00 zł budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międz. Bialskim - etap II, 270.000,00zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów w sołectwie Tresna,

5. Dział  926 Rozdział 92601 - zwiększono wydatki  bieżące o kwotę 2.300,00zł na składki ubezp. Dla gospodarza boiska  Orlik w Międzybrodziu Bialskim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »