| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.178.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Krzanowice i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krzanowice na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44, art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Sprawienie pogrzebu, w sytuacjach kiedy obowiązek taki spoczywa na Gminie Krzanowice, realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu i po rozeznaniu sytuacji i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie pisemnego zlecenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach wystawionego na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego.

3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji.

§ 3. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach zleca osobom zajmującym się pochówkiem lub firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonanie usługi pogrzebowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach zleca na piśmie firmie wyłonionej w trybie określonym w ust. 1, określając obowiązki, dzień i godzinę pochówku oraz niezbędne dane osoby zmarłej.

3. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekraczać kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, lub w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę obejmują najniższe wydatki związane z:

- przechowywaniem zwłok,

- przygotowaniem zmarłego do pochówku,

- zakupem niezbędnego ubrania (o ile zmarły nie posiada),

- zakupem najtańszej trumny, krzyża, tabliczki i wieńca,

- transportem zwłok karawanem,

- obsługi pochówku,

- wykopaniem, zakopaniem, uformowaniem i oznaczeniem grobu,

- innymi czynnościami wynikającymi z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

3. Pochówku wraz z niezbędnymi usługami dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Krzanowice.

4. Sprawianie pochówku na innym cmentarzu, niż te o których mowa w ust. 3 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie Gminy Krzanowice.

§ 5. 1. Zwrot kosztów osobie lub firmie wykonującej usługę pogrzebową następuje na podstawie:

a) rachunków potwierdzających dokonanie pochówku, wystawionych przez osoby fizyczne,

b) faktur wystawionych przez wyspecjalizowane firmy, które dokonały  czynności opisanych w § 4.

2. Wydatki poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:

a) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego,

b) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona majątek,

c) w przypadku gdy masa spadkowa nie jest wystarczająca na pokrycie wydatków pogrzebowych w całości, pozostałą część kosztów pokrywa Gmina.

3. Zwrotu wydatków, o których mowa w ust. 2 dokonują:

a) spadkobiercy z masy spadkowej,

b) małżonek,

c) zstępni przed wstępnymi, jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 6. 1. Zwrot wydatków, o których mowa w § 5 ust. 2, poniesionych przez Gminę na sprawienie pogrzebu, w uzasadnionych przypadkach może nastąpić przez osobę zobowiązaną w ratach miesięcznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »