| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII.178.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Krzanowice i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krzanowice na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 15, art. 44, art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Sprawienie pogrzebu, w sytuacjach kiedy obowiązek taki spoczywa na Gminie Krzanowice, realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu i po rozeznaniu sytuacji i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie pisemnego zlecenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach wystawionego na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego.

3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego życzeniem, jeśli jest znane. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji.

§ 3. 1. Dokonanie niezbędnych czynności związanych z pogrzebem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach zleca osobom zajmującym się pochówkiem lub firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonanie usługi pogrzebowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach zleca na piśmie firmie wyłonionej w trybie określonym w ust. 1, określając obowiązki, dzień i godzinę pochówku oraz niezbędne dane osoby zmarłej.

3. Łączny koszt organizacji pogrzebu nie może przekraczać kwoty zasiłku pogrzebowego określonego według odrębnych przepisów obowiązujących w dniu pogrzebu.

§ 4. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, lub w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę obejmują najniższe wydatki związane z:

- przechowywaniem zwłok,

- przygotowaniem zmarłego do pochówku,

- zakupem niezbędnego ubrania (o ile zmarły nie posiada),

- zakupem najtańszej trumny, krzyża, tabliczki i wieńca,

- transportem zwłok karawanem,

- obsługi pochówku,

- wykopaniem, zakopaniem, uformowaniem i oznaczeniem grobu,

- innymi czynnościami wynikającymi z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

3. Pochówku wraz z niezbędnymi usługami dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Krzanowice.

4. Sprawianie pochówku na innym cmentarzu, niż te o których mowa w ust. 3 może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie Gminy Krzanowice.

§ 5. 1. Zwrot kosztów osobie lub firmie wykonującej usługę pogrzebową następuje na podstawie:

a) rachunków potwierdzających dokonanie pochówku, wystawionych przez osoby fizyczne,

b) faktur wystawionych przez wyspecjalizowane firmy, które dokonały  czynności opisanych w § 4.

2. Wydatki poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:

a) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego,

b) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona majątek,

c) w przypadku gdy masa spadkowa nie jest wystarczająca na pokrycie wydatków pogrzebowych w całości, pozostałą część kosztów pokrywa Gmina.

3. Zwrotu wydatków, o których mowa w ust. 2 dokonują:

a) spadkobiercy z masy spadkowej,

b) małżonek,

c) zstępni przed wstępnymi, jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 6. 1. Zwrot wydatków, o których mowa w § 5 ust. 2, poniesionych przez Gminę na sprawienie pogrzebu, w uzasadnionych przypadkach może nastąpić przez osobę zobowiązaną w ratach miesięcznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków związanych z pogrzebem w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »