| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXX.66.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. - Dz.U z 2013r., poz. 594) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. - Dz.U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 8 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/26/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXX.66.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW / SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, warunki do otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej oraz tryb i sposób jej przyznawania.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty- należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej- należy rozumieć przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych- należy rozumieć przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

4) szkole- należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek,
o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

5) uczniu- należy rozumieć przez ucznia, słuchacza i wychowanka, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

6) kryterium dochodowym- należy rozumieć przez to miesięczną wysokość dochodu, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

7) kwocie zasiłku rodzinnego- należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

8) wnioskodawcy- należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o którym mowa w art. 90n ust.2 ustawy o systemie oświaty;

9) miejscu zamieszkania- należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

II. Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 2. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, prowadzonych podczas tzw. ,,zielonych szkół" oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez osoby, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, wyżywienie w stołówce szkoły lub internatu;

4) refundacji, na podstawie udokumentowania poniesionych kosztów, zakupu pomocy rzeczowej
i usług wymienionych w pkt 1-3;

5) świadczenia pieniężnego, w przypadkach dopuszczonych ustawą o systemie oświaty.

2. O wyborze formy udzielonego stypendium decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, biorąc pod uwagę treść wniosku, miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, sytuację rodzinną ucznia oraz celowość stypendium.

III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

2. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości i na okres wskazany w decyzji.

4. W przypadku wszczęcia postępowania o przyznanie stypendium szkolnego z urzędu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia o tym fakcie rodziców lub pełnoletniego ucznia, wzywając ich do przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 90n ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, po przedłożeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego dokumentu finansowego.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4 regulaminu, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych, realizowane jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub podmiotu gdzie zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym został dokonany, bądź też gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

3. Stypendium szkolne przyznane w formach określonych w § 2 ust. 1 pkt 2-3 regulaminu realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki

4. Dopuszcza się możliwość dokonania zakupu pomocy rzeczowej, o której w § 2 ust. 1 pkt 2 regulaminu, przez szkołę, do której uczęszcza uczeń/słuchacz, po wcześniejszym uzgodnieniu tego zakupu z wnioskodawcą.

5. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 2 ust. 1 pkt 5 regulaminu wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub podmiotu gdzie zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym ma zostać dokonany, bądź też gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

6. Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie, przy czym jeżeli suma kwot wynikających z dokumentów finansowych w danym miesiącu jest większa niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, refundacja może nastąpić w kolejnych miesiącach, nie później jednak niż do zakończenia okresu na jaki przyznano stypendium.

7. 1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - od dnia 1 do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres od października do czerwca danego roku szkolnego.

8. 1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych we wniosku lub braku właściwych dokumentów wystawia się wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku i dostarczenia odpowiednich dokumentów.

2) W przypadku niestawienia się wnioskodawcy na wezwanie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia o czym wnioskodawca zostaje poinformowany w treści wystawionego do niego wezwania.

IV. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz czynników, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu.

2. Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, biorąc pod uwagę zasady określone w ust. 1-2.

V. Tryb udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym w szczególności z powodu:

1) nagłej utraty dochodów rodziny ucznia;

2) śmierci, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców;

3) utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny;

4) innych zdarzeń losowych.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

3. Zasiłek szkolny przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje zasiłek szkolny w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości określonej w decyzji.

5. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki.

6. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub podmiotu gdzie zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym został dokonany, bądź też gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

7. Zasiłek szkolny ustalony jest w wysokości, która nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych po dokonaniu oceny sytuacji ucznia/słuchacza.

VI. Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego decyzję o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

3. Kwota stypendium szkolnego podlegająca zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala organ przyznający stypendium w decyzji administracyjnej.

4. Kwota stypendium szkolnego nienależnie pobrana podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot udzielonego stypendium w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, organ przyznający stypendium może odstąpić od żądania jego zwrotu.

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium wydaje się decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium.


Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2013r. zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zostają zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie, dlatego też należy przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »