| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXX.66.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. - Dz.U z 2013r., poz. 594) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. - Dz.U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 8 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/26/05 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXX.66.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW / SŁUCHACZY ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

I. Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, warunki do otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej oraz tryb i sposób jej przyznawania.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty- należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej- należy rozumieć przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych- należy rozumieć przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

4) szkole- należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek,
o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

5) uczniu- należy rozumieć przez ucznia, słuchacza i wychowanka, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

6) kryterium dochodowym- należy rozumieć przez to miesięczną wysokość dochodu, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

7) kwocie zasiłku rodzinnego- należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

8) wnioskodawcy- należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o którym mowa w art. 90n ust.2 ustawy o systemie oświaty;

9) miejscu zamieszkania- należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

II. Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 2. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, prowadzonych podczas tzw. ,,zielonych szkół" oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez osoby, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, wyżywienie w stołówce szkoły lub internatu;

4) refundacji, na podstawie udokumentowania poniesionych kosztów, zakupu pomocy rzeczowej
i usług wymienionych w pkt 1-3;

5) świadczenia pieniężnego, w przypadkach dopuszczonych ustawą o systemie oświaty.

2. O wyborze formy udzielonego stypendium decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, biorąc pod uwagę treść wniosku, miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, sytuację rodzinną ucznia oraz celowość stypendium.

III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

2. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości i na okres wskazany w decyzji.

4. W przypadku wszczęcia postępowania o przyznanie stypendium szkolnego z urzędu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia o tym fakcie rodziców lub pełnoletniego ucznia, wzywając ich do przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 90n ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, po przedłożeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego dokumentu finansowego.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 2 ust. 1 pkt 4 regulaminu, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych, realizowane jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub podmiotu gdzie zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym został dokonany, bądź też gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

3. Stypendium szkolne przyznane w formach określonych w § 2 ust. 1 pkt 2-3 regulaminu realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki

4. Dopuszcza się możliwość dokonania zakupu pomocy rzeczowej, o której w § 2 ust. 1 pkt 2 regulaminu, przez szkołę, do której uczęszcza uczeń/słuchacz, po wcześniejszym uzgodnieniu tego zakupu z wnioskodawcą.

5. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 2 ust. 1 pkt 5 regulaminu wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub podmiotu gdzie zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym ma zostać dokonany, bądź też gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

6. Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie, przy czym jeżeli suma kwot wynikających z dokumentów finansowych w danym miesiącu jest większa niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, refundacja może nastąpić w kolejnych miesiącach, nie później jednak niż do zakończenia okresu na jaki przyznano stypendium.

7. 1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - od dnia 1 do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres od października do czerwca danego roku szkolnego.

8. 1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych we wniosku lub braku właściwych dokumentów wystawia się wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku i dostarczenia odpowiednich dokumentów.

2) W przypadku niestawienia się wnioskodawcy na wezwanie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia o czym wnioskodawca zostaje poinformowany w treści wystawionego do niego wezwania.

IV. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz czynników, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu.

2. Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, biorąc pod uwagę zasady określone w ust. 1-2.

V. Tryb udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w tym w szczególności z powodu:

1) nagłej utraty dochodów rodziny ucznia;

2) śmierci, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców;

3) utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny;

4) innych zdarzeń losowych.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

3. Zasiłek szkolny przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje zasiłek szkolny w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości określonej w decyzji.

5. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki.

6. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub podmiotu gdzie zakup pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym został dokonany, bądź też gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie.

7. Zasiłek szkolny ustalony jest w wysokości, która nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych po dokonaniu oceny sytuacji ucznia/słuchacza.

VI. Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego decyzję o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

3. Kwota stypendium szkolnego podlegająca zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala organ przyznający stypendium w decyzji administracyjnej.

4. Kwota stypendium szkolnego nienależnie pobrana podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot udzielonego stypendium w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, organ przyznający stypendium może odstąpić od żądania jego zwrotu.

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium wydaje się decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium.


Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2013r. zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zostają zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie, dlatego też należy przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »