| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/67/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami ); art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Mszana
uchwala :

§ 1. określić wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,89od 1 m2powierzchni,

b)               pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,53od 1 ha powierzchni,

c)               pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,27od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a)               mieszkalnych –0,70 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej18,00 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

c)               zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,70 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

d)               związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,67 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

e)               pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –4,00 złod 1 m2powierzchni użytkowej

1) od budowli - 2% ich wartości  określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie :a )  działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/59/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku. Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3, Rada Gminy może wprowadzać inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Do corocznego przeszacowywania stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r.

W projekcie uchwały zaproponowano waloryzację stawek podatkowych, obowiązujących w Gminie Mszana w 2013 r., z tym, że stawki podatku pozostają równe bądź niższe od stawek maksymalnych.

W projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących               na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2014 rok, zaproponowano zwolnienia jak niżej, w zakresie:

działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

Zwalnia się również z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowane wpływy do budżetu gminy wyniosą  4.603.725,98 zł.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »