| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/67/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami ); art. 5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy Mszana
uchwala :

§ 1. określić wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od gruntów:

a)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,89od 1 m2powierzchni,

b)               pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –4,53od 1 ha powierzchni,

c)               pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,27od 1 m2powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a)               mieszkalnych –0,70 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

b)               związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej18,00 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

c)               zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,70 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

d)               związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –4,67 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

e)               pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –4,00 złod 1 m2powierzchni użytkowej

1) od budowli - 2% ich wartości  określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie :a )  działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/59/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana na 2013 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku. Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3, Rada Gminy może wprowadzać inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe.

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 9 września 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Do corocznego przeszacowywania stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r.

W projekcie uchwały zaproponowano waloryzację stawek podatkowych, obowiązujących w Gminie Mszana w 2013 r., z tym, że stawki podatku pozostają równe bądź niższe od stawek maksymalnych.

W projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących               na terenie Gminy Mszana oraz zwolnień w tym podatku na 2014 rok, zaproponowano zwolnienia jak niżej, w zakresie:

działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

Zwalnia się również z podatku od nieruchomości grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Planowane wpływy do budżetu gminy wyniosą  4.603.725,98 zł.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »