| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 414/XXIV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie określenia "Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej"

Na podstawie art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 414/XXIV/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 30 października 2013 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Inicjatywa lokalna, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest formą współpracy powiatu lublinieckiego z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej powiatu lublinieckiego.

2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

§ 2.

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy powiatu lublinieckiego bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

2. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej Wnioskodawcami, mogą występować z inicjatywą realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 3.

1. Udział powiatu lublinieckiego w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:

1) świadczeniach pieniężnych z zastrzeżeniem zapisów §5 pkt. 7,

2) świadczeniach rzeczowych,

3) wsparciu merytorycznym i organizacyjnym, w tym współudziale w opracowaniu ostatecznego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.

2. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej przejmowane są na majątek powiatu lublinieckiego.

II. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

§ 4.

1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Zarządu Powiatu w Lublińcu do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie będzie realizowane.

2. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania oraz posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na ten cel z innych źródeł,

5) wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu współfinansowania lub innych oczekiwań rzeczowych lub organizacyjnych,

6) opis dotychczas wykonanych prac (jeśli dotyczy),

7) podpisy Wnioskodawców,

8) imię, nazwisko oraz adres korespondecyjny osoby wskazanej do kontaktów z urzędem.

3. Formalnej oceny wniosku dokonuje właściwa rzeczowo komórka Starostwa Powiatowego w Lublińcu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzywa ona Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Niezwłocznie po upływie terminu określonego w ust. 1. komórka, o której mowa w ust. 3, przedkłada wniosek wraz z opinią Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

5. Ostatecznej akceptacji wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria oceny wniosków dokonuje Zarząd Powiatu w Lublińcu.

§ 5.

Do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej brane pod uwagę są następujące szczegółowe kryteria oceny wniosków:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów powiatu lublinieckiego,

2) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, wyrażonych m.in. ilością mieszkańców składających lub popierających wniosek,

3) wkład pracy własnej Wnioskodawcy w formie pracy społecznej,

4) udział finansowy Wnioskodawcy w realizacji zadania - minimum 40% całkowitych kosztów zadania,

5) udział rzeczowy Wnioskodawcy w realizacji zadania,

6) stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania,

7) wnioskowany udział finansowy powiatu lublinieckiego niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty, jakie będzie ponosił powiat lubliniecki w konsekwencji realizacji zadania - nie więcej niż 60% całkowitych kosztów zadania,

8) wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 6.

1. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w §3, Zarząd Powiatu w Lublińcu podpisuje z Wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powninna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania publicznego, w tym zakres prac niezbędnych do realizacji zadania wraz z harmonogramem ich wykonania,

2) określenie kosztów zadania ze wskazaniem udziału finansowego Wnioskodawcy oraz powiatu lublinieckiego w realizacji zadania,

3) określenie obowiązków Wnioskodawcy,

4) określenie obowiązków powiatu lublinieckiego,

5) tryb kontroli wykonania zadania,

6) warunki odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »